MoneyZen eraisikust kasutajast Laenajaga sõlmitav lepingueelne täiendav teave

Vastutustundliku laenamise ja hoiatuste esitamise kohustuse nõude täitmiseks ning aitamaks laenutaotlejal teha teadlik laenuotsus, on MoneyZenil oma keskkonnas kui ka MoneyZeni klienditeenindajal kohustus enne laenulepingu sõlmimist selgitada kõiki laenulepingu olulisi tingimusi ja laenu võtmisega kaasnevaid kohustusi.

Laenuvõtmise otsustab laenutaotleja, kes hindab esitatud teabe põhjal laenutoote ja -tingimuste sobivust oma laenuhuvi ja finantsolukorraga ning vastutab laenulepingu sõlmimisega kaasnevate tagajärgede eest.

Laenu võtmine on finantskohustus ja vajab hoolikat järelemõtlemist. Enne otsuse tegemist tuleb arvestada sellega, et võetud laen tuleb koos intressidega tagasi maksta. Enne laenamist tuleb hoolikalt mõelda, kas laen on ainuke lahendus või on olemas alternatiive. Vali parim lahendus. Tea, et ka laene on erinevaid. Meie klienditeeninduse abiga saad vajaduse korral leida endale sobiva ja jõukohase lahenduse. Ära karda konsulteerida spetsialistiga!

Laenutaotleja kinnitab sõlmitava laenulepingu tingimuste tutvumist, kasutustingimustest tuleneva laenulepingu sõlmimisest tulenevate võimalike tagajärgedega ja peab lisatud infoga põhjalikult eelnevalt tutvuma. Lisaküsimuste korral on klienditeenindus valmis andma selgitusi ja täiendavat teavet.

Küsimustega palume pöörduda klienditeeninduse poole MoneyZeni kodulehel viidatud kontaktidele. Laenulepinguga tutvumisel on oluline pöörata erilist tähelepanu alljärgnevale:

 1. Tutvu MoneyZen portaali kasutustingimuste, hinnakirja ja lepingu sõlmimise eelse teabega.
 2. Tutvu laenupakkumuse laenutingimused (summa, valuuta, lepingutasu, periood, intressimäär, krediidikulukuse tasu, hinnakiri)
 3. Laenu väljamaksmise tähtaeg – laenusumma on kättesaadav koheselt laenulepingu sõlmimise järel. Väljamakse pangakontole on tasuline vastavalt hinnakirjale.
 4. Intress ja selle arvutamise alused. Laenusumma kasutamise eest maksad intressi vastavalt lepingus kokku lepitud intressimäärale (intressi suurus protsentides aasta kohta). Arvestame intressi alates päevast, kui laenu välja maksame, ning arvestuse aluseks on 30 päeva kalendrikuus ja 360-päevane aasta.
 5. Lepingust taganemise õigus. Kui oled lepingu sõlminud, on Sul õigus sellest 14 päeva jooksul taganeda. Selleks pead kasutama kasutajakeskkonna vastavat tehnilist lahendust. Lepingust taganedes pead hiljemalt 30 päeva jooksul pärast avalduse esitamist tagasi maksma nii kasutatud laenusumma kui ka intressi, mis on taganemise päevaks kogunenud. Kui jätad laenu selleks ajaks tagasi maksmata, arvestame, et Sa ei ole lepingust taganenud.
 6. Laenulepinguga võetud kohustuste täitmise tähtaeg.  Laenu tagastamise tähtpäevad ja summad on fikseeritud laenulepingus (maksegraafik). Maksegraafikus nimetatud tähtpäevaks peab makse summa olema laekunud MoneyZeni arveldusarvele ja viimaseks tähtpäevaks peab olema kogu laen tagasi makstud. Kui lepinguga on nähtud ette tagasimaksmise graafik, toimuvad maksed maksegraafiku alusel.
 7. Laenu tagasimaksmise tingimused, sealhulgas osamaksete tähtaeg ja sagedus, intressi- ja laenu põhiosamakse suuruse kujunemine. MoneyZenile tasutakse igakuiselt ühesuurust makset (annuiteetmakset). Annuiteetmakse koosneb laenu tagasimaksest, intressist ja haldustasust. Annuiteetgraafiku puhul on laenuperioodi alguses laenu põhiosamakse väiksem ja intressimakse suurem, laenuperioodi lõpus on jaotus vastupidine.
 8. Ennetähtaegse tagasimaksmise tingimused, sealhulgas etteteatamistähtaeg ja tasud.  Ennetähtaegse tagastamise võimalust on võimalik kasutada koheselt ja MoneyZenil õigus hinnakirjajärgsele lepingu lõpetamise tasule.
 9. Laenulepingus kokku lepitud eritingimused sisalduvad eritingimustena laenulepingus.
 10. Laenulepingu rikkumise võimalikud tagajärjed laenajale, sellega seotud kulutused.  Laenaja maksekohustuse rikkumise korral on MoneyZenil õigus nõuda viivist, võlgnevuse menetlemise hinnakirjajärgseid tasusid ja laenulepingu rikkumise korral leppetrahvi. Viivisemäär on toodud lepingus, ametliku maksehäire registreerimise tasu ja leppetrahv on ära toodud hinnakirjas. Võlgnevuse tekkimisel edastab MoneyZen laenajale võlateavituskirju, mis MoneyZeni hinnakirja kohaselt on tasulised. Pikemaajalise võlgnevuse korral (võlg üle 90 päeva) on MoneyZenil õigus edastada võla kohta info maksehäirete registripidajale.
 11. MoneyZeni õigus lepingu ülesütlemiseks ja selle kasutamise tagajärjed.  Kui laenaja on olnud osalises või täielikus viivituses vähemalt kolme järjestikkuse maksega või kui laenaja on rikkunud muud lepingus ennetähtaegse lõpetamise alusena nimetatud kohustust (nt ebaõige teabe esitamine, MoneyZeni üldtingimustest tulenev alus), võib MoneyZen lõpetada laenulepingu ennetähtaegselt ja nõuda kogu laenu ennetähtaegset tagastamist ning võlgnetavate rahaliste kohustuste täitmist. Kui laenaja laenu ei tagasta, on MoneyZenil õigus nõuda laenu tagastamist ja muude rahaliste kohustuste täitmist lepingu täitmist tagavalt isikult.
 12. Tagatised Laenu väljamaksmise eeltingimuseks võib olla lepingus nimetatud tagatiste seadmine. Aktsepteeritud tagatised ja nende seadmise ulatus (pandisumma, käendaja vastutuse piirmäär vm) on nimetatud vastavas tagatislepingus. MoneyZenil on õigus nõuda (lisa)tagatiste vormistamist, kui laenaja maksevõime on oluliselt halvenenud või rahalised kohustused suurenenud. Tagatise mitteandmise korral on MoneyZenil õigus nõuda laenu ennetähtaegset tagastamist.
 13. Laenulepingu sõlmimisega seotud ühekordsed kulud
  1. 13.1.  Lepingu sõlmimise tasu, mis sisaldab lepingutasu, sissemakset ZenFundi ja krediidiskoori tasu.
  2. 13.2.  Lepingutingimuste muutmise tasu hinnakirjas toodud suuruses.
 14. Kasutajakonto olemasolu ja sissetulekute laekumise kohustus Laenulepingu sõlmimise ajaks peab laenajal olema registreeritud kasutajakonto, millele kantakse laenulepingu alusel rahalised vahendid ja millelt MoneyZen arvestab maha laenulepingust tulenevad maksed. Laenulepingu sõlmimisega võtab laenaja kohustuse tagada sissemaksete laekumise oma MoneyZeni kasutajakontole laenulepingus nimetatud kohustuste täitmiseks.
 15. Laenaja maksevõime vähenemise riskid Laenaja peab arvestama asjaoluga, et laenulepingu kestuse ajal võib tema maksevõime väheneda ning tekkida makseraskused, kui leiavad aset üks või mitu järgmistest sündmustest:
  1. majanduskeskkonna üldine halvenemine;
  2. laenaja töötasu või muude tulude kaotus/vähenemine;
  3. laenaja ülalpeetavate arvu suurenemisest tulenevate väljaminekute kasv;
  4. laenaja võtab juurde täiendava finantskohustuse;
  5. laenaja varjas laenu taotlemisel oma tegelikku laenuhuvi ja/või finantsvõimekust jmt.
 16. Laenulepingu maksegraafik Laenulepingu sõlmimisel lepingus sisalduv maksegraafik (põhiosa, intressi ja haldustasu sisaldav kuumakse suurus, osamakse tähtajad) on laenulepingust tuleneva kohustuse täitmise aluseks.
 17. Üldtingimuste muutmine. MoneyZenil on õigus lepingut või selle tüüptingimusi ühepoolselt muuta, kui muutuvad vastavad õigusnormid ja kõik sõlmitud lepingud tuleb nendega kooskõlla viia. MoneyZenil on õigus üldtingimusi ühepoolselt muuta, teatades sellest vähemalt 30 päeva ette. Muudetud tingimustega saad tutvuda MoneyZeni kodulehel. Sul on õigus lepingu muutmisega mitte nõustuda ja leping MoneyZeniga määratud tähtaja jooksul üles öelda. Kui Sa selle aja jooksul lepingut üles ei ütle, arvestame, et nõustud muudatustega.
 18. MoneyZeni Kasutaja ja MoneyZeni vahelised vaidlused lahendatakse võimaluse korral kokkuleppel. Kui pooled kokkuleppele ei jõua, lahendab vaidluse lepitusorgan (nt tarbijakaebuste komisjon või kohus). Kui Kasutaja ja MoneyZen ei suuda kokku leppida selles, kuidas täitmata nõudeid tasuda, pöördub MoneyZen kohtusse. Sellisel juhul lisanduvad laenulepingus tulenevatele nõudele ka kohtukulud. Kui kohtuotsuse täitmiseks on vaja pöörduda kohtutäituri poole, lisanduvad sõltuvalt nõude suurusest täitekulud, mille peab kandma Laenajast kasutaja. Kliendi kaebuse menetluskorraga saab lähemalt tutvuda lehel Lepingud.