Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

kehtiv alates 27.07.2021

Alljärgnevalt antakse ülevaade, millistest põhimõtetest juhindub Moneyzen OÜ (edaspidi MONEYZEN) isikuandmete töötlemisel ja millised on andmesubjektide õigused.

Ülevaates on kasutatud sõnavara, mis on tuttav MONEYZENi üldtingimustest ja andmekaitse valdkonda reguleerivatest õigusaktidest (isikuandmete kaitse seadus ja isikuandmete kaitse üldmäärus ehk GDPR).

MONEYZENi kui vastutava andmetöötleja kontaktid on kättesaadavad MONEYZENi portaalis veebiaadressil www.moneyzen.eu.

Volitatud töötlejate nimekiri on kättesaadav siin.

1. ISIKUANDMETE KOGUMINE

Isikuandmete esitamine MONEYZENile on vabatahtlik, kuid vajalik MONEYZENi portaali ja teenuste kasutamiseks. Andmete puudumisel võib ilmneda, et MONEYZENi portaali ja teenuste kasutamine ei ole soovitud mahus võimalik.

MONEYZEN kogub isikuandmeid alljärgnevatel viisidel:

1.1 MONEYZEN hangib teenuste osutamiseks andmed iseseisvalt, kogudes avalikult kättesaadavaid andmeid Internetist või teostades päringuid välistesse andmebaasidesse (nt maksevõime hindamiseks tehtav päring maksehäireregistrisse või andmete kontrollimiseks tehtavad päringud rahvastiku- või pensioniregistrisse);

1.2. MONEYZENile avaldab andmed Kasutaja või tema esindaja eesmärgiga kasutada MONEYZENi portaali ja teenuseid või saada nende kohta lisateavet, andmete avaldamine toimub elektrooniliste kanalite kaudu (nt portaali vahendusel või e-postiga) või otsesuhtluse käigus (nt telefoni teel);

1.3. MONEYZENile edastab andmed kolmas isik (nt inkassoettevõte, tagatise andja, tagatisagent, pank, avaliku võimu haldusasutus).

2. ISIKUANDMETE KOOSSEIS

MONEYZEN võib oma tegevuses töödelda järgmisi isikuandmeid:

2.1. Kasutaja üldised andmed nagu nimi, isikukood/sünniaeg, sugu, kodakondsus, päritoluriik, rahvus, residentsus, haridus, perekonnaseis, ülalpeetavate arv, esindusõiguse andmed;

2.2. Kasutaja kontaktandmed nagu e-post, telefoninumber ja elukoha info;

2.3. Kasutaja dokumentide andmed, näiteks isikut tõendava dokumendiga seonduvad või sellel nähtuvad andmed;

2.4. Kasutaja staatuse andmed, mis on vajalikud ärisuhte olemuse mõistmiseks ning rahapesu ja terrorismi tõkestamiseks (nt tegevusala, riiklik taust, sanktsioonide kohaldumine, seosed juriidiliste isikutega);

2.5. Kasutaja poolt jäetud digitaalsed andmed, milleks on üldjuhul portaali kasutamise andmed (logid), IP-aadress, küpsiste ja turundusega seotud eelistused, elektroonilist isikutuvastust puudutavad andmed, sotsiaalmeedia kasutamise andmed;

2.6. Kasutaja varalist ja finantsseisu kajastavad andmed, näiteks sissetulekud, pangakonto andmed, kohustused, elukutse või töökohaga seotud info, Kasutajale kuuluvad või tema investeerimishuviga seonduvad kinnisasjad, Kasutajaga seotud tagatised;

2.7. Kasutaja käitumist iseloomustavad andmed, näiteks investeeringute suurus, varasem maksekäitumine ja investeerimiskogemus, investeerimishuvid, investori riskivalmidust iseloomustava küsimustiku andmed;

2.8. Teenuste osutamise käigus kogutud teave, mis hõlmab igapäevase kliendisuhtluse raames kogutud andmeid, lepingute ja teenustega seonduvat infot ning avalikest andmebaasidest kättesaadavat teavet.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ALUSED JA EESMÄRGID

MONEYZEN võib töödelda isikuandmeid järgmistel alustel ja eesmärkidel:

3.1. Õigusaktidest tulenevate MONEYZENi kohustuste täitmiseks:

3.1.1. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks (nt isikusamasuse või esindusõiguse tuvastamiseks, esitatud andmete kontrollimiseks, ärisuhte ja tehingute monitoorimiseks, „tunne oma klienti“ põhimõtte rakendamiseks);

3.1.2. Vastutustundliku laenamisega seotud nõuete täitmiseks (nt maksevõime hindamiseks, krediidikontrollide läbiviimiseks, krediiditoimiku pidamiseks);

3.1.3. Isikuandmete säilitamiskohustuse täitmiseks.

3.2. Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks:

3.2.1. Kasutajale teenuse pakkumiseks (tingimuste tutvustamiseks ja määratlemiseks, Kasutaja ja tagatise andja maksevõime analüüsiks);

3.2.2. Teenuse osutamiseks ja sõlmitud lepingute täitmise tagamiseks (nt Kasutajale või tagatise andjale lepinguga seotud teavituste saatmiseks, maksete tegemiseks, lepingu haldamiseks või muutmiseks, võlgnevuste sissenõudmiseks, tagatise realiseerimiseks, lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks).

3.3. Nõusoleku alusel:

3.3.1. Nõusoleku alusel töötleb MONEYZEN isikuandmeid juhul, kui nõusolek on antud vabatahtlikult ja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning andmetöötluse eesmärk on nõusolekus määratletud (nt uudiskirjade ja reklaamide saatmiseks). Kui Kasutaja andmete töötlemine toimub nõusoleku alusel, on Kasutajal õigus oma nõusolek igal ajal tasuta tagasi võtta.

3.4. MONEYZENi õigustatud huvi alusel:

3.4.1. Teenuste ja klienditeeninduse kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse tagamiseks (nt auditeerimiseks, tegevusega seotud riskide juhtimiseks, tootearenduseks, digitaalsete e-kanalite ja lahenduste väljatöötamiseks, kaebuste menetlemiseks, kirjavahetuse säilitamiseks, andmete analüüsimiseks, automaatotsuste tegemiseks ja profiilianalüüsiks);

3.4.2. Turunduslikuks tegevuseks (varasema kliendisuhte alusel);

3.4.3. MONEYZENilt nõutava hoolsuskohustuse järgimiseks (nt järelevalveasutuste juhendite täitmiseks).

4. ISIKUANDMETE EDASTAMINE

Eelnevalt kirjeldatud andmetöötluse alustele ja eesmärkidele tuginedes võib MONEYZEN edastada isikuandmeid järgmistele isikutele:

4.1. MONEYZENiga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatele äriühingutele;

4.2. Lepingu täitmisega seotud tagatise andjatele (nt käendajale) ja tagatisagentidele;

4.3. Volitatud andmetöötlejatele, kes osutavad MONEYZENile teenuseid või on teenuste osutamise ja lepingu täitmisega muul viisil seotud: näiteks pangad ja makseasutused, notarid, kohtutäiturid, side-, arhiivi-, IT-, posti- ja verifitseerimisteenuse osutajad, inkassoteenuse, õigusteenuse või masspostituse teenuse pakkujad (volitatud andmetöötlejate nimekiri on kättesaadav MONEYZENi portaalis);

4.4. Ärilaenusaajale investori põhiandmete (nimi, isikukood, elukoht vms) kättesaadavaks tegemine;

4.5. Isikutele või asutustele, kes on õigustatud andmeid saama õigusaktide alusel või kelle informeerimine on vajalik lepingurikkumise või kahju tekitamise korral (nt järelevalve- ja õiguskaitseorganid, pankrotihaldurid, kohtud, maksuhaldur);

4.6. Potentsiaalsele võlausaldajale, kellele MONEYZEN loovutab nõudeõiguse või kellega peab nõuete loovutamisele suunatud läbirääkimisi;

4.7. Andmesubjekti esindajale, kui vastav õigus tuleneb MONEYZENile aktsepteeritavast volikirjast, õigusaktidest või kohtuotsusest;

4.8. Registripidajatele, kes haldavad andmeid isikute maksekäitumise kohta (nt maksehäire- või krediidiregister) või kellele MONEYZEN esitab päringuid andmete õigsuse kontrolliks ning lepingutest või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt rahvastikuregister, pensioniregister).

MONEYZEN tagab isikuandmete tähtajatu kaitse ning ei töötle ega edasta neid käesolevas dokumendis nimetamata tingimustel ja isikutele (sh väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse). Kui MONEYZENil on õigus väljastada andmeid oma lepingulistele partneritele (nt volitatud andmetöötlejatele), peab partneriga sõlmitud kokkulepe sisaldama isikuandmete saladuses hoidmise nõuet.

5. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

5.1. MONEYZEN säilitab kogutud isikuandmeid perioodil, mil see on vajalik eelkirjeldatud eesmärkide täitmiseks või õigusaktides sätestatud muu tähtaja kestel.

5.2. Isikuandmete säilitamise perioodi lõppemisel tagab MONEYZEN andmete kustutamise või anonüümseks muutmise.

5.3. Isikuandmete säilitamise periood määratletakse sõltuvalt isikuandmete liigist ja töötlemise eesmärgist, võttes aluseks MONEYZENi õigustatud huvi ja õigusaktide nõuded.

6. ISIKUANDMETE AUTOMAATNE TÖÖTLUS

Eeltoodud alustel ja eesmärkidel võib MONEYZEN kasutada kogutud isikuandmeid profiilianalüüsiks või teha neile andmetele tuginedes automatiseeritud otsuseid.

6.1. Profiilianalüüs tähendab MONEYZENi poolt isikuandmete automaatset töötlemist eesmärgiga analüüsida Kasutaja eelistusi, käitumist ja finantsseisundit ning teha selle pinnalt otsuseid või turunduspakkumisi. Profiilianalüüs võimaldab pakkuda sobivamaid teenuseid ning ennetada ja tuvastada riskikäitumist, samas võib see mõjutada Kasutaja õigusi ja võimalusi MONEYZENi portaali või teenuste kasutamisel.

6.2. Automatiseeritud otsuseid tehakse infotehnoloogiliste vahendite abil (ilma MONEYZENi töötaja sekkumiseta) ja profiilianalüüsile tuginedes. See võimaldab tõhustada otsuste tegemist ja pakkuda seeläbi kiiremat teenust.

6.3. Automatiseeritud otsuseid tehakse maksevõime ja usaldusväärsuse hindamisel (nt krediidivõime hindamise käigus). See võib mõjutada Kasutaja õigusi ja võimalusi MONEYZENi teenuste kasutamisel, kuid Kasutajal on õigus nõuda automaatse otsuse ülevaatamist MONEYZENi töötaja poolt. Kui MONEYZEN teeb automaatseid otsuseid muudel eesmärkidel, siis õiguslikke või märkimisväärseid tagajärgi sellega Kasutajale ei kaasne.

6.4. MONEYZEN võib kasutada oma portaalis eeltäidetud andmevälju, et teha teenuse osutamine kiiremaks ja mugavamaks. Sellisel juhul ilmuvad andmeväljadele automaatselt MONEYZENile teadaolevad ja Kasutajaga seotud eeltäidetud andmed (nt nimi ja kontaktandmed), kuid sellele vaatamata peab Kasutaja need enne andmete igakordset kinnitamist või esitamist üle kontrollima.

7. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Andmesubjektil on seoses tema isikuandmete töötlemisega järgmised õigused:

7.1. Tasuta teabe saamise õigus, kas MONEYZEN töötleb tema andmeid ning millised on andmetöötluse tingimused ja töödeldavate isikuandmete liigid.

7.2. Õigus taotleda andmete ülekandmist teisele vastutavale andmetöötlejale (MONEYZEN püüab taotluse lahendada ühe kuu jooksul ning tagada andmete edastamise üldkasutatavas digitaalses formaadis, mis on tehniliselt võimalik).

7.3. Andmete ajakohastamise õigus – kui andmesubjekt tuvastab, et tema andmed ei ole õiged või piisavad, võib ta nõuda MONEYZENilt oma andmete parandamist või täiendamist. MONEYZEN kontrollib ja täpsustab andmed eeldusel, et on saanud andmete muutmise aluseks olevad asjakohased tõendid. MONEYZEN teeb kõik endast oleneva, et tagada andmete õigsus ja ajakohasus ning eeldab, et ka andmesubjekt ise hoiab MONEYZENile avaldatud andmed ajakohasena. Selleks võib MONEYZEN teha andmesubjektile aeg-ajalt ettepaneku oma andmete ülevaatuseks või uuendamiseks.

7.4. Nõusoleku tagasivõtmise õigus, kui MONEYZENile on antud nõusolek andmete töötlemiseks konkreetsel eesmärgil.

7.5. Õigus taotleda andmete kustutamist, kui andmesubjekti hinnangul puudub alus tema andmete edasiseks töötlemiseks, või andmete töötlemise piiramist (nt andmesubjekti pöördumise menetlemise ajaks, mil hinnatakse andmete töötlemise, kustutamise või muutmise aluseks olevaid asjaolusid).

7.6. Vastuväidete esitamise õigus. Andmesubjekti saab esitada vastuväiteid tema õigusi ja võimalusi mõjutavatele otsustele, mis põhinevad tema andmete automaatsel töötlemisel, sh nõuda sellise automaatse otsuse ülevaatamist. Sama õigus on ka juhul, kui MONEYZEN on kasutanud andmeid oma õigustatud huvi alusel (nt profiilianalüüsil põhinev turunduslik tegevus).

7.7. Eelnevalt kirjeldatud õiguste teostamisel palub MONEYZEN arvestada järgmiste tingimustega:

7.7.1. Pöördumiste edastamiseks tuleb kasutada MONEYZENi portaalis kättesaadavaid kontaktandmeid. Pöördumise kiiremale menetlemisele aitab kaasa taotluse digitaalne allkirjastamine ja edastamine MONEYZENi andmekaitsespetsialisti (Jana Loemaa) e-posti aadressile [email protected].

7.7.2. MONEYZENi poole pöörduv isik peab olema valmis end tuvastama MONEYZENile aktsepteeritaval viisil ja vajadusel esitama MONEYZENi poolt soovitud teabe.

7.7.3. MONEYZEN vaatab pöördumise läbi ja annab tagasisidet 30 päeva jooksul arvates selle kättesaamisest. Kui eeltoodud tähtaja jooksul ei ole pöördumise lahendamine võimalik, teavitab MONEYZEN tähtaja pikenemise põhjustest ja uuest tähtajast.

7.7.4. MONEYZEN võib nõuda pöördumise lahendamisega kaasnevate põhjendatud kulude hüvitamist või loobuda pöördumise menetlemisest, kui pöördumine on ilmselgelt põhjendamatu või pahatahtlik.

7.7.5. MONEYZEN võib piirata andmesubjekti õiguste teostamist olukorras, kui see ohustab õigusaktidest tulenevate nõuete või MONEYZENi üldise hoolsuskohustuse täitmist või kui see on vastuolus MONEYZENi või kolmandate isikute vabaduste ja õigustega. Andmesubjekti õiguste teostamine ei mõjuta eelnevalt aset leidnud andmetöötluse õiguspärasust.

8. MUU OLULINE TEAVE

8.1. MONEYZEN võib teha kliendiandmete töötlemise põhimõtetes ja volitatud andmetöötlejate nimekirjas muudatusi, et tagada teabe ajakohasus, läbipaistvus ja õigusaktidele vastavus ning andmesubjektide kohene informeeritus. Kliendiandmete töötlemise põhimõtete kehtiv versioon ja MONEYZENi volitatud andmetöötlejate nimekiri on kättesaadavad MONEYZENi portaalis.

8.2. MONEYZENi üle teostab isikuandmete kaitsmise ja töötlemisega seotud küsimustes järelevalvet Andmekaitse Inspektsioon (Tatari 39, 10134 Tallinn; telefon 627 4135; e-post [email protected]; veebileht www.aki.ee).