Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Mõisted

Andmekaitsespetsialist – MoneyZeni töötaja või esindaja, kelle ülesandeks on koordineerida isikuandmete kaitse üldmääruse ja infoturbe süsteemi turvameetmete täitmist MoneyZenis ja tema hallatavas portaalis ning abistada MoneyZeni andmetöötlejaid ja teostada kontrolli määruse täitmise üle.

Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekt) kohta. MoneyZeni andmesubjektiks on klient või kasutaja.

Isikuandmete töötlemine – kliendiandmetega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming, sh. kogumine, dokumenteerimine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute tegemine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, vaatamine, ristkasutamine, kustutamine.

Klient/Kasutaja – MoneyZeni portaalis registreerunud laenaja või investor.

MoneyZen – Eestis registreeritud juriidiline isik/sõltumatu krediidivahendaja ärinimega Moneyzen OÜ, registrikood 12541882, asukoht Maakri 19/2 postkast 43, 10145 Tallinn; info@moneyzen.eu, +372 58 855 553.

Portaal - internetis veebiaadressil www.moneyzen.eu asuv ning MoneyZen-i poolt hallatav e-teenuse keskkond, mille kaudu on kasutajatel võimalik teistelt klientidelt laenu võtta või anda.

Vastutav töötleja – MoneyZen vastutab kasutajate isikuandmete töötlemise eest.

Volitatud töötleja - on isik, kes töötleb klientide isikuandmeid MoneyZeni nimel või omab nendele ligipääsu. Volitatud töötlejate nimekiri ja kontaktandmed on avaldatud MoneyZeni veebilehel või muul kasutajatele mugaval viisil. Nimekirja täiendatakse ja/või muudetakse mõistliku aja jooksul, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul alates volitatud töötleja andmete muutumisest.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid, alused ja allikad

MoneyZen töötleb isikuandmeid, sh delikaatseid isikuandmeid, ainult õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning ainult sellises ulatuses, mis on vajalik põhitegevuse teostamiseks. Moneyzen töötleb isikuandmeid eesmärgiga sõlmida kliendiga leping (laenajast kasutajaga laenuleping ning investorist kasutajaga investeerimisleping) ja seda täita. Laenajast kasutaja puhul see hõlmab kliendi tuvastamist, krediidi- ja riskikontrollide tegemist eesmärgiga vähendada või hoida ära riske ja kahju tekkimist nii kliendile kui teistele klientidele (nt investorist kasutajatele, kes finantseerivad laenutehinguid laenajast kasutajatega) ning kaitsta MoneyZeni huve. Investorist kasutaja korral hõlmab see kliendi tuvastamist ja riskikontrollide läbi viimist. Isiku tuvastamiseks palub MoneyZen kasutajal edastada oma isikut tõendava dokumendi koopia ning pangakonto tuvastamiseks kanda 0,01 eurot kasutaja virtuaalkontole MoneyZenis. Vajalikud pangaandmed leiab kasutaja logides oma profiili sisse. Ülekantud raha omanikuks jääb kasutaja ise, kuni MoneyZeni ees kohustuste tekkimiseni ning kohustuste sissenõutavaks muutumiseni (laenajast kasutaja puhul). Tehtud makse väljamaksmisel peab kasutaja arvestama, et väljamakse teenustasu võetakse MoneyZeni poolt vastavalt hinnakirjale. MoneyZen töötleb kasutuslepingu ning võlaõigusseaduse alusel kasutajate isikuandmeid ja nende kohustusi käendavate isikute isikuandmeid. Käendavate isikute kohta andmeid edastab tavaliselt laenu taotlev isik. Laenaja nõustub, et MoneyZen edastab laenajat puudutavaid andmeid, sh laenulepinguga tutvumiseks, kolmandale isikule, kes laenulepingut käendab. MoneyZen lähtub isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest:

1) seaduslikkuse põhimõte – isikuandmeid kogutakse vaid ausal ja seaduslikul teel (kohaldatavad seadused on isikuandmete kaitse seadus, krediidiandjate ja -vahendajate seadus, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus);

2) eesmärgikohasuse põhimõte – isikuandmeid kogutakse üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning neid ei töödelda viisil, mis ei ole andmetöötluse eesmärkidega kooskõlas;

3) minimaalsuse põhimõte – isikuandmeid kogutakse vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks;

4) kasutuse piiramise põhimõte – isikuandmeid kasutatakse muudel eesmärkidel üksnes kasutaja nõusolekul või selleks pädeva organi loal;

5) andmete kvaliteedi põhimõte – isikuandmed on ajakohased, täielikud ning vajalikud seatud andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks;

6) turvalisuse põhimõte – isikuandmete kaitseks rakendatakse turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest;

7) individuaalse osaluse põhimõte – andmesubjekti teavitatakse tema kohta kogutavatest andmetest, talle võimaldatakse juurdepääs tema kohta käivatele andmetele ja tal on õigus nõuda ebatäpsete või eksitavate andmete parandamist.

Isikuandmete töötlemise allikateks on:

1)Kasutaja täidetud taotlusvormid

2) Kasutaja isikut tõendav dokument

3) Kasutajalt telefoni või meili teel saadud andmed

4) Kasutaja pangaväljavõte

5) Kasutaja ülekanne MoneyZeni arvelduskontole

6) RIHA

7) Creditinfo AS

8) Muud avalikud allikad, võrgud või registrid (nt Google, Facebook, kinnistusraamat), millest saadavatel andmetel võib olla oluline tähtsus kliendi krediidivõimelisuse hindamisel ja mis võivad mõjutada laenaja kohustuste nõuetekohast täitmist.

Isikuandmete töötlemise alused on:

1) Kasutaja registreerumine ja taotlusvormi esitamine MoneyZenile (sh taotlus, tahteavaldus, märgukiri, teabenõue)

2)Kasutaja poolt MoneyZenile esitatud lepingu sõlmimise tahteavalduse menetlus

3)MoneyZeni algatusel kasutaja edastatud andmete kontrollimiseks, krediidivõimelisuse ja usaldusväärsuse määramiseks

4) Seadused, muud õigusaktid.

Töödeldavad isikuandmed, nende salvestamine, säilitamine ning töötlemise lõpetamine

MoneyZen töötleb järgmisi isikuandmeid:

1) Kasutajat tuvastavad andmed sh ees- ja perenimi, isikukood/sünniaeg, sugu, isikut tõendava dokumendi andmed, residentsus, tegevusala.

2) Kontaktandmed: aadress, telefoninumber, meiliaadress

3) Kasutaja varalist ja finantsseisu kajastavad andmed: Laenaja kohta: sissetulek, väljaminekud, kohustused (võlausaldaja, jääk, kuumakse, tähtaeg), info elukoha ja kinnisvara omandi kohta, pangakonto andmed/väljavõte Investori kohta: investeeringute suurus, sissetuleku liik, varasem investeerimiskogemus, investori riskivalmidust iseloomustava küsimustiku andmed, pangakonto andmed.

4) Andmed käitumise kohta: laenaja varasemat maksekäitumist ja usaldusväärsust sisaldav teave – kehtivate maksehäirete puudumine ja olemasolu või varasemate maksehäirete olemasolu.

5) Laenajast kasutaja andmed perekonna kohta – pereseis, ülalpeetavate laste arv ja nende vanus.

6) Laenajast kasutaja haridus ja töökoht: haridustase, tööandja nimi, veebilehe aadress ja majandusvaldkond, tööandja maksuvõla olemasolu, töötamise kestus.

7) Laenajast kasutaja Facebooki konto aadress

8)Kliendinõustaja kontrollpäringute andmed, lisamärkused ja kasutajasuhtluses ja avalikest andmebaasidest saadud andmed Kasutajate isikuandmed salvestatakse ning säilitatakse lepingutest, seadustest ning õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks. Kasutajal on õigus seadusest tulenevas ulatuses omada juurdepääsu taasesitatavas vormis MoneyZeniga sõlmitud lepingutele. Kasutajal on õigus saada teavet ning muuta tema kohta käivaid isikuandmeid. Kasutajal on õigus nõuda tema isikuandmete töötlemise lõpetamist, isikuandmete avalikustamise või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist või kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, kui see on seaduse alusel lubatud. Tuleb siiski arvestada, et isikuandmete säilitamise periood põhineb kasutajaga sõlmitud lepingul, MoneyZeni õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (näiteks MoneyZenil on kohustus säilitada andmeid vähemalt 5 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist). Kasutaja kohustub teavitama kõikidest isikuandmetes toimunud muudatustest ja avastatud ebatäpsustest (nt nime muutmine). Nõudmisel tuleb esitada ka vastav dokument, mis tõendab muudatust isikuandmetes.

Isikuandmete töötlemine makseraskuste korral

MoneyZenil on õigus menetleda kasutajate võlgnevusi. MoneyZen edastab igale laenajale teavitusi lähenevatest ja saabunud laenulepingu tagasimakse päevadest. Teavituse eesmärk on vältida olukorda, mil laenaja unustab oma laenu tagasimakse. Laenulepingu täitmisega seotud meeldetuletusteadete saamisest keelduda ei ole võimalik. Võlglast teavitatakse meili, sõnumi, kirja ja telefonikõne vahendusel tekkinud võlgnevusest ning suhtluse eesmärgiks on tagada võlgnevuse tasumine. Laenaja poolt mittetähtaegse kohustuse täitmise korral nõuab MoneyZen laenulepingust tulenevate ja hinnakirjajärgsete kulude ja teenustasude maksmist, sealhulgas õigusabi-, võlamenetluse ja kohtumenetluse kulusid ning viiviseid. MoneyZenil on kasutajate isikuandmete maksehäireregistrisse (Creditinfo AS) edastamise õigus juhul, kui laenajal on MoneyZeni ees nõuetekohaselt täitmata rahaline kohustus ning laenaja on rahalise kohustuse täitmisega viivitanud rohkem kui 45 päeva. Tavaliselt alustatakse maksehäire registreerimist võlgnevuse 90 päeva ületamisel, ehk 4 kuumakse tasumata jätmisel. Sellisesse olekusse jõudmisel saadab MoneyZen järgmise võlamenetlustoiminguna võlglasele hoiatuse maksehäire registreerimiseks. Kirja edastab AS Creditinfo ja kui võlglane ei asu seitsme päeva jooksul kohustust täitma, siis registreeritakse avalik maksehäire. Maksehäireregistris avalikustatakse teave kasutaja maksehäire kohta ning registripidajale edastatud kasutaja isikuandmeid saavad töödelda kõik isikud, kes on sellise registri liikmed või kellel on muul alusel sellisele registrile ligipääs. AS Creditinfo poolt peetavas maksehäireregistris töödeldavate kasutajate isikuandmetega ning andmete töötlemise tingimuste, edastamise aluste ja ulatusega saab kasutaja tutvuda veebilehel https://www.creditinfo.ee/. Maksehäire registreerimise järel teeb MoneyZen võlglasele hoiatuse laenulepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks ja kui võlglasega ei õnnestu ühendust saada ja ta ei asu oma võlgnevust vähendama, siis MoneyZen lõpetab laenulepingu ennetähtaegselt. Selles olekus laenulepingute puhul valmistatakse ette kohtumenetluse dokumendid või sõlmitakse kohtuväline kompromiss. Ka lepingu lõpetamise järgselt edastab MoneyZen meeldetuletusteate täitmata kohustuse kohta. Tavaliselt esitatakse hagi kohtusse 22.-35. päeval alates lepingu ülesütlemisest. Kuni 6 400-eurose koguvõlgnevuse ulatuses edastatakse avaldus kiirmenetlusse (Pärnu Maakohtu Maksekäsuosakond), ning võlgnevuse 6 400 euro ületamisel edastatakse hagiavaldus tarbija elukohajärgsesse maakohtusse. Kohtuotsuse edastab MoneyZen täitemenetluseks kohtutäiturile, kelle ülesanne on võlglaselt otsuse alusel võlg kätte saada. Kohtutäituri tegevuse tulemusel on võimalik laenaja vara arestida ja teha sellest kinnipidamisi või sõlmida laenajaga täiendav maksegraafik. Kohtud ja kohtutäiturid töötlevad isikuandmeid vastavalt neile kehtestatud reeglitele ning seadustele ning oma vastutusel. Teatud juhtumitel (millel, näiteks, MoneyZenil puudub vastav kogemus või teadmine/resurss) võib MoneyZen nõude loovutada inkassofirmale, kes töötleb isikuandmeid vastavalt oma reeglitele ning ulatuses, mis on vajalik põhitegevuse teostamiseks.

Kasutajate isikuandmete edastamine väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda

Erandjuhul võib MoneyZen edastada kasutajate isikuandmeid asutustele väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Seda juhul, kui asi on seotud kasutaja käitumisega, mille tulemusel laenajast kasutaja kolis teise riiki elama ning oma kohustust MoneyZeni ees ei ole täitnud. Isikuandmete edastamise aluseks on sõlmitud laenulepingu täitmine. Sellisel juhul isikuandmete vastuvõtjaks/töötlejateks on tavaliselt teiste riikide ametlikud asutused ja isikud (kohtud, kohtutäiturid), kelle abil kavatseb MoneyZen võlglaselt võlgnevust sisse nõuda. Sellisel juhul võib MoneyZen edastada isikuandmeid sisaldavaid dokumente tõlkebüroosse dokumentide tõlkimiseks, kuid arvestusega, et vastav isikuandmete vastuvõtja töötleb ja vastutab isikuandmete kaitse tagamise eest korrapäraselt. Selleks sõlmib MoneyZen vastastikuse konfidentsiaalsuse lepingu vastava teenuse osutajaga.

Isikuandmete töötlemine turunduses

MoneyZen töötleb kasutajate isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel. MoneyZen võib kasutada kasutaja isikuandmeid informatsiooni ja reklaami edastamise eesmärgil. Juhul, kui kasutaja ei soovi saada reklaami, võib ta sellest keelduda oma profiili sisse logides, kustutada „Minu andmed“ menüüs vastava linnukese ning seejärel salvestada andmeid. Turunduseks ei loeta MoneyZeni teenuste üldist ja tutvustavat infot, tingimuste või hinnakirja muudatustest teavitamist, samuti infot, mis on seotud kasutaja sõlmitud lepingu täitmisega. Sellise teabe saamisest ei saa kasutaja keelduda. MoneyZen võib kasutada isikustamata lepingute andmeid üldiste statistiliste andmete avalikuks esitamiseks. Sellisel juhul laenajast kasutajate isikuandmeid ei avalikustata.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

MoneyZeni poolt kogutud andmed on konfidentsiaalsed ja ei kuulu väljastamisele kolmandatele isikutele, v.a. kasutustingimustes lepitud ulatuses ja viisil. MoneyZen avalikustab ja/või edastab isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult seaduse või õigusakti alusel. MoneyZenil on õigus kasutajate isikuandmeid edastada järgmistele kolmandatele isikutele ja ulatuses, mis on vajalik kasutajate isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks: õigus- ja muud nõustajad, meili- ja sõnumi edastamise teenuse osutajad, sideteenuse osutajad, tuvastamis- ja sertifitseerimisteenuse osutajad, võlgade sissenõudmise ettevõtted, kohtud ja kohtutäiturid, makseteenuse osutajad, käendavad isikud, makseviivituse baasid, teistele finantsteenust osutajatele kaitsmaks oma huve, MoneyZeni tegevust reguleerivad asutused. Kasutajate isikuandmete töötlejate/vastuvõtjate nimekirja avalikustab MoneyZen oma kodulehel ning uuendab seda vastavalt vajadusele.

MoneyZeni volitatud töötlejad

MoneyZeni volitatud töötlejate nimekiri (dokument)

Vastutavad isikud ja kontaktandmed

Kasutajate isikuandmeid töötlevad MoneyZenis kliendinõustajad ja jurist, kelle andmed leiab MoneyZeni kodulehelt. MoneyZen on määranud andmekaitsespetsialistiks Jana Loemaa, jana@moneyzen.eu. Enda isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste korral võtke ühendust MoneyZeni klienditoe kontaktidel info@moneyzen.eu või +372 58 855 553. Eriarvamuste puhul ning oma õiguste kaitsmise eesmärgil võib kasutaja pöörduda täiendava sõltumatu hinnangu saamiseks Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Andmekaitse Inspektsioon postiaadress: Tatari 39, Tallinn 10134; kontakttelefon: 627 4135, nõuandetelefon 5620 2341; e-post: info@aki.ee; veebileht: www.aki.ee.