MoneyZeni kasutustingimused

Registreerudes veebilehel www.moneyzen.eu kasutajaks nõustud alljärgnevate kasutustingimustega.

Moneyzen kasutustingimused

1. MÕISTED

Kasutustingimused – käesolevad Portaali kasutamise tingimused, mis reguleerivad Portaalihalduri ja Kasutajate vahel Portaali kasutamisest tulenevaid õigussuhteid.

Portaalihaldur – sõltumatu krediidivahendaja Moneyzen OÜ, registrinumber 12541882, aadress 19/1 Maakri, 10 korrus, 10145 Tallinn, Eesti, e-post [email protected].

Portaal – internetis veebiaadressil www.moneyzen.eu asuv ning Portaalihalduri poolt hallatav e-teenuse keskkond, mille kaudu on Kasutajatel võimalik teistelt Kasutajatelt laenu võtta või anda.

Hinnakiri – Portaalis avaldatud hinnakiri, mis sätestab Portaalis pakutavate teenuste tasud ja Kasutajate poolt teostatavate tehingute hinnad.

Kasutaja – Portaalis registreeritud füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab Portaali lepingute sõlmimiseks Kasutustingimustes määratud tingimustel ning kelle on Portaalihaldur Kasutajana aktsepteerinud.

Investor – Kasutaja, kes on registreerunud portaalis investori rollis ning kes on vähemalt 18-aastane Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kodanik või alaline elanik või isik, kellele on välja antud nimetatud riigis kehtiv isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart), või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi registrisse kantud juriidiline isik.

Pool või Pooled – Portaalihaldur, Kasutaja, Laenuvõtja, Ärilaenusaaja või Investor.

Virtuaalkonto – Kasutaja andmeid sisaldav ja Portaalihalduri poolt hallatav Kasutaja konto Portaalis, millel kajastuvad mh Kasutaja rahaliste vahendite saldo Portaalis ja Portaali kaudu tehtud tehingute info. Virtuaalkonto kaudu määrab Investor Portaali vahendusel Kasutajatele tehtavate Laenupakkumuste tingimused.

Investeerimistingimused – Investori poolt allkirjastatud dokument, mis sisaldab Investori poolt Laenulepingute alusel laenude andmise tingimusi (sh nt Ärilaenusaaja krediidiskoor, laenuperiood, intressimäär, investeeringu summa 1 (ühe) laenu kohta).

Laenuvõtja – vähemalt 18-aastane alaliselt Eestis elav füüsiline isik, kellel on Eestis välja antud kehtiv isikut tõendav dokument (pass või id-kaart), kes on esitanud Portaalis tahteavalduse laenu võtmiseks.

Laenutaotlus – Portaalis esitatud taotlus Laenulepingu sõlmimiseks.

Laenutingimused – Poolte sõlmitud lepingute tingimused, sealhulgas maksegraafik.

Laenuleping – Kasutustingimused, Laenutingimused, Laenutaotlus ja Investeerimistingimused.

Krediidiskoor - Portaali poolt Laenuvõtjale ja Ärilaenusaajale määratav numbrikombinatsioon, mis ilmestab Laenuvõtja või Ärilaenusaaja varasemat maksekäitumist ja kohustuste täitmise võimekust.

Projekt – Kinnisasja arendusprojekt, selle etapp või muu konkreetne määratletud eesmärk, mida soovib Ärilaenusaaja Portaali kaudu finantseerida, kui see on vastava Ärilaenu tingimuste kohaselt Ärilaenu sihtotstarve.

Ärilaen – Ärilaenulepingute alusel Investoritelt võetav laen.

Ärilaenusaaja – Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi registrisse kantud juriidilisest isikust Kasutaja, kes esitab Portaalis taotluse Ärilaenu võtmiseks.

Ärilaenutaotlus – Portaalis esitatud taotlus Ärilaenulepingu sõlmimiseks.

Ärilaenu tingimused – Poolte sõlmitud Ärilaenulepingute eritingimused, sealhulgas maksegraafik.

Ärilaenuleping – Investori ja Ärilaenusaaja vaheline laenuleping, mille alusel ning milles sätestatud tingimustel annab Investor Ärilaenusaajale laenu. Ärilaenulepingu osaks on Kasutustingimused, Üldtingimused (Ärilaenulepingule kohalduvas osas; s.o „Mõisted“, „Ärilaenulepingu üldtingimused“, „Üldsätted“), Ärilaenu tingimused, Ärilaenutaotlus ja Investeerimistingimused.

Üldtingimused – Ärilaenulepingu üldtingimused (sh „Mõisted“, „Ärilaenulepingu üldtingimused“ ja „Üldsätted“), mis kohalduvad vastavalt Ärilaenu tingimustele. Nõue - Laenulepingust või Ärilaenulepingust tulenev Investori nõue vastavalt Laenuvõtja või Ärilaenusaaja vastu.

Müügileping – Investoritest Kasutajate vahel sõlmitud leping, millega üks Kasutaja müüb osaliselt või täielikult oma Nõude edasi teisele Kasutajale.

ZenInvest – Portaalis asuv rakendus, mille kaudu teeb Portaalihaldur vastavalt potentsiaalsete Laenuvõtjate ja Ärilaenusaajate ning Investorite määratud parameetritele laenupakkumusi. ZenInvesti kasutamiseks tuleb Laenuvõtjatel, Ärilaenusaajatel ja Investoritel eelnevalt kinnitada automaatpakkumuse tingimused. ZenInvesti toimimiseks on vajalik vastava rahasumma olemasolu Investori Virtuaalkontol. ZenInvesti kasutamiseks peab Kasutaja täitma riskiprofiili küsimustiku, mille alusel annab Portaal soovitusi ZenInvest tingimuste seadistamisel.

ZenFund – Portaali poolt hallatav fond, mille sissemaksed on kohustuslikud igale Laenuvõtjale ja Ärilaenusaajale Laenulepingu sõlmimisel. ZenFundi summa kajastatakse laenupakkumuses ning lisatakse laenulepingu sõlmimisel Lepingutasusse. Fondi rahaliste vahendite arvelt on Portaalil õigus hüvitada Investoritele maksejõuetute Laenuvõtjate või Ärilaenusaajate Laenulepingutest või Ärilaenulepingutest tulenev kahju.

2. KASUTUSTINGIMUSED

2.1. Portaalis kasutajaks registreerumisel kinnitab Kasutaja, et on tutvunud ja täielikult aru saanud ning nõustub ja kohustub täitma Kasutustingimusi ning Hinnakirja, mida kohaldatakse Pooltevahelistele õigussuhetele, ning on esitanud ja esitab vaid tõeseid ja täielikke andmeid.

2.2. Registreerimisel valib Kasutaja, juriidilise isiku puhul Kasutaja esindaja, endale unikaalse kasutajanime ja parooli, mille abil on Kasutajal võimalik Portaali siseneda. Juriidilisest isikust seadusliku esindaja vahetusel kohustub Kasutaja Portaalihaldurit sellest viivitamatult teavitama.

2.3. Kasutajaks registreerumisel on Portaalihalduril õigus nõuda füüsilisest isikust Kasutajalt või juriidilisest isikust Kasutaja esindajalt kinnitust ning vajalikke andmeid ja dokumente isikusamasuse tuvastamise kontrollimiseks. Juriidilisest isikust Kasutaja registreerimisel on Portaalihalduril õigus nõuda juriidilisest isikust Kasutaja esindajalt esindusõiguse tõendamist. Isikusamasuse tuvastamiseta ja esindusõigust tõendavate dokumentide mitteesitamisel puudub Kasutajal õigus Portaali teenuste kasutamiseks.

2.4. Portaalihalduril on õigus teostada Kasutajaks registreerimist taotleva isiku suhtes taustakontrolli ulatuses, mida Portaalihaldur peab vajalikuks. Kasutajaks registreerimist taotlev isik peab esitama Portaalihaldurile kogu informatsiooni, mida Portaalhaldur küsib. Portaalihalduril on õigus ühepoolselt keelduda Kasutajaks registreerimist taotlevale isikule Virtuaalkonto loomisest.

2.5. Kasutajaks registreerimisel luuakse iga Kasutaja jaoks isiklik Virtuaalkonto, mille kaudu saab Kasutaja teha Portaalis tehinguid ning mis kajastab Kasutaja rahaliste vahendite saldot. Investoril on õigus teha Virtuaalkontole rahalisi sisse- ja väljamakseid. Laenuvõtjal ja Ärilaenusaajal on õigus teha Virtuaalkontole rahalisi sisse- ja väljamakseid, v.a. Virtuaalkontole tehtud ettemakse. Maksete teostamisel Virtuaalkontole kohustub Kasutaja kasutama personaalset viitenumbrit.

2.6. Kasutaja volitab Portaalihaldurit kasutama Virtuaalkontol kajastatud rahalisi vahendeid Kasutaja poolt Portaalis tehtud tehingutest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kasutaja poolt Portaalihaldurile üle kantud rahalised vahendid on käsundi täitmiseks üle antud vara, mida Portaalihalduril on õigus kasutada vaid Kasutaja poolt Portaalis tehtud tehingutest tulenevate kohustuste täitmiseks ja need ei kuulu Portaalihalduri varade hulka.

2.7. Portaalihalduril on õigus ja kohustus teha Kasutaja Virtuaalkontol kajastatud rahalistest vahenditest mahaarvamisi ja/või suurendada Kasutaja kohustusi (debiteerida Virtuaalkontot) vastavalt Hinnakirjale ja Kasutaja poolt Portaalis tehtud tehingutele. Samuti on Portaalihalduril õigus ja kohustus suurendada Kasutaja Virtuaalkontol kajastatud rahalisi vahendeid (krediteerida Virtuaalkontot) vastavalt Kasutaja poolt Portaalis tehtud tehingutest tulenevate Kasutaja nõuete täitmiseks tehtud maksetele.

2.8. Kasutustingimuste aktsepteerimisega annab Kasutaja Portaalihaldurile õiguse maha võtta Kasutaja Virtuaalkontolt Hinnakirjast, Laenulepingust ja Ärilaenulepingust tulenevad summad.

2.9. Kasutaja kohustub kasutama Portaali heauskselt ja selleks ettenähtud viisil, täites kohalduvaid õigusakte ja ühiskonnas üldtunnustatud kõlblusnorme ning mitte kasutama Portaali mittesihipäraselt, ebaseaduslikeks tehinguteks või toiminguteks, mh pettuseks, rahapesuks või muuks taoliseks ega muul sarnasel viisil. Kasutaja kohustub mitte avaldama Laenulepingut, Ärilaenulepingut ega nende tingimusi kolmandatele isikutele ning mitte muutma Portaalist saadud faile, sealhulgas lepingutingimusi, maksegraafikuid jms.

2.10. Portaali kasutamisest tekkinud tulud on Kasutaja elu- või asukohariigi maksuobjektiks ning kuuluvad deklareerimisele. Nimetatud kohustuse täitmise eest kannab kohustust ja vastutust Kasutaja.

2.11. Portaal, selle sisu ja andmed, sealhulgas sõlmitud lepingud ja Ärilaenulepingud, on mõeldud ainult Kasutajatele, kellel ei ole õigust salvestada, kopeerida, muuta, üle kanda, edastada, avaldada või muul viisil kättesaadavaks teha Portaali sisu ega andmeid muul eesmärgil kui isiklikuks kasutamiseks.

2.12. Kasutaja kohustub koheselt informeerima Portaalihaldurit oma andmete muutumisest ning viivitamatult teavitama oma tuvastusandmete (pass, ID-kaart, kasutajatunnus, paroolid) kadumisest või sattumisest kolmandate isikute valdussese. Kasutaja isiklike andmete ja vahendite (sh Virtuaalkontole sisselogimiseks tarvilike andmete ja vahendite) kadumisest või sattumisest kolmandate isikute valdusesse vastutab Kasutaja.

2.13. Kuni Kasutaja ei ole Portaalihaldurit kirjalikult teavitanud Virtuaalkontole sisselogimiseks tarvilike andmete ja vahendite kadumisest või sattumisest kolmandate isikute valdusesse, loetakse Kasutaja poolt Portaali kasutamisel tema Virtuaalkonto kaudu tehtud tahteavaldused ja toimingud vastava Virtuaalkonto Kasutaja tahteavaldusteks ja toiminguteks ning need on Kasutaja jaoks siduvad ka olukorras, kus Kasutaja ei ole ise selliseid toimingud teostanud. Virtuaalkonto õigustamatust kasutamisest tekkinud kahjude eest vastutab Kasutaja, välja arvatud, kui Kasutaja vastutus on konkreetsel juhul välistatud vastava seadusest tuleneva imperatiivse sättega.

2.14. Investor kinnitab, et Portaalile üle kantud summad on ta saanud seaduslikul teel ning Portaali kasutamise eesmärgiks on kapitalitulu teenimine.

2.15. Laenuvõtja ja Ärilaenusaaja kinnitab, et tema Portaali kasutamise eesmärgiks on vastavalt Laenulepingu või Ärilaenulepingu sõlmimine, ta on teadlik oma sissetulekutest ja kohustustest ning arvestab Laenulepingu või Ärilaenulepingu taotlemisel, et on suuteline Laenulepingust või Ärilaenulepingust tulenevat kohustust õigeaegselt ja nõuetekohaselt täitma ja tema poolt Portaalihaldurile esitatud andmed on tõesed, õiged ja täielikud.

2.16. Kui Portaali ettenägematute tehniliste rikete korral võimaldab Portaal Kasutajal kasutada oma Virtuaalkontol ettenähtust enam või vähem rahalisi vahendeid, siis on Portaalihalduril õigus vastava summa ulatuses debiteerida ja krediteerida Kasutaja Virtuaalkontot, taastades õige kontoseisu.

3. NÕUETE LOOVUTAMINE

3.1. Vastava Portaali rakenduse abil on Investoritel võimalik teha teiste Investoritega tehinguid Nõuete võõrandamiseks ja omandamiseks.

3.2. Investor määrab konkreetse Nõude müügitingimused müügipakkumise allkirjastamisega Portaalis.

3.3. Müügipakkumises määrab Investor Nõude müügihinna ja müügipakkumise kehtivuse perioodi ning kinnitab nõustumist Nõude müügiga kas osaliselt või tervikuna ja Hinnakirjajärgsete tasudega.

3.4. Investoril on õigus võõrandada Nõudeid investeeringu (laenusumma) jäägilt arvestatud alla- ja juurdehindlusega, mille määra piirid seab Portaalihaldur.

3.5. Nõude võõrandamise tingimuste tahteavalduse kinnitamisega Portaalis võimaldab Portaal kõigile Investoritele vastava Nõude omandamise võimalust võõrandava Investori poolt kehtestatud tingimustel.

3.6. Investoril on õigus omandada Nõue Portaali vastava rakenduse abil, nõustudes müügipakkumisega oma Virtuaalkontol reserveerimata rahaliste vahendite summa ulatuses.

3.7. Nõude ostuhinnaks loetakse võõrandatava põhiosa (esialgse laenusumma) jääki koos võimaliku juurde- või allahindlusega ja Hinnakirjajärgsete tasudega.

3.8. Nõude müügipakkumises ei avalda Portaal Kasutajatele Laenuvõtja ega Ärilaenusaajaga seotud isikuandmeid.

3.9. Nõude müügitehingu kohta sõlmivad Investorid Portaali vahendusel Müügilepingu, mille aluseks on müügipakkumus ja nõustumine müügipakkumusega.

3.10. Müügileping loetakse sõlmituks pärast Müügilepingu kinnitamist kõigi müügitehingus osalevate Investorite poolt ning sõlmimise hetkel debiteeritakse koheselt ostjast Investori Virtuaalkontot ning krediteeritakse müüjast Investori Virtuaalkontot Müügilepingus määratud ostusumma ulatuses ning müüdud Nõue või selle osa eemaldatakse müüjast Investori investeerimisportfellist ning lisatakse Nõude ostnud Investori investeerimisportfelli.

3.11. Nõude omandamisel lähevad ostjast Investorile üle ka müüjast Investori õigused laekumata ja võlgnetavatele intressidele ja viivistele. Nõude edasimüügi järel toimuvad kõik Nõudest tulenevate kohustuste katteks tehtud edaspidised maksed, mis kuuluvad Nõude aluseks oleva lepingu alusel ostjast Investorile, omandatud nõude ulatuses nõude omandanud Investori Virtuaalkontole.

3.11.1. Nõude osalise müügi korral lähevad ostjast Investorile üle tema poolt ostetud investeeringu summa proportsionaalsed õigused laekumata ja võlgnetavatele põhiosale, intressile ja viivistele.

3.12. Portaalihaldur ega Müügilepingus osalenud Investorid ei teavita Laenuvõtjat ega Ärilaenusaajat nõude edasimüügist, Portaalihaldur haldab vastavat Laenulepingut või Ärilaenulepingut endisel viisil.

3.13. Kasutaja annab Portaalihaldurile tagasivõtmatu õiguse ja volituse sõlmida lepinguid, millega muudetakse Nõude aluseks olevat Laenulepingut kooskõlas kohalike regulatsioonide, tarbijakrediiti reguleerivate direktiivide, vastutustundliku laenamise eeskirjade ning turu praktikaga (sh õigus loovutada nõue inkassoettevõttele, vähendada nõuet võlahalduskulude võrra).

3.14. Laenulepingu järgse võlgnevuse korral annab Investor Portaalihaldurile õiguse ja volituse sõlmida lepinguid investeeringute loovutamiseks või müügiks kolmandatele isikutele või Laenulepingu lõpetamiseks, arvestades Laenuvõtja varalist seisukorda, Laenulepingust tuleneva nõude summat, võlamenetluse kulusid ja muid asjaolusid.

3.15. Ärilaenulepingu muutmine ning Ärilaenulepingust tulenevate võlgnevuste sissenõudmine toimub vastavalt Ärilaenuandja poolt Portaalihaldurile antud punktis 7.2.7 viidatud volitusele.

4. KASUTAJA STAATUSE LÕPETAMINE

4.1. Kasutaja võib lõpetada Kasutaja staatuse üksnes juhul, kui tema Portaali kaudu sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused teiste Kasutajate ja Portaalihalduri ees on täidetud, puuduvad pakkumused uute lepingute sõlmimiseks, Kasutajal ei ole ühtegi kehtivat Portaali vahendusel sõlmitud lepingut ning Kasutaja Virtuaalkonto saldo on null.

4.2. Kasutaja staatust saab Kasutaja lõpetada, edastades Portaalihaldurile e-posti teel sellekohase teate aadressil [email protected] või kasutades selleks Portaali vastavat tehnilist lahendust.

4.3. Portaalihalduril on õigus piirata või lõpetada Kasutaja Portaali kasutamisõigus põhjenduseta 2 (kahe) kuulise etteteatamisajaga. See ei lõpeta Kasutaja poolt Portaali kaudu sõlmitud lepingutest tulenevaid õigusi ja/või kohustusi ega muid Portaali kasutamisest selleks hetkeks tekkinud Kasutaja kohustusi.

4.4. Kasutustingimustest tulenevate Kasutaja kohustuste rikkumise korral on Portaalihalduril õigus piirata või lõpetada Kasutaja Portaali kasutamisõigus ilma etteteatamiseta viivitamatult.

4.5. Kasutajastaatuse lõpetamise kinnituse saadab Portaalihaldur Kasutaja e-posti aadressile.

5. ANDMED

5.1. Kasutaja kohustub Portaalihaldurile esitama tõesed ja täielikud andmeid (sh dokumente, skaneeringuid), valeandmete esitamist loetakse Laenulepingu, Ärilaenulepingu ja/või Investeerimistingimuste rikkumiseks ja Kasutaja vastutab täies ulatuses valeandmete alusel teostatud tehingutest tulenevate kahju eest.

5.2. Kasutaja on kohustatud 7 (seitsme) päeva jooksul Portaalihaldurile teavitama oma andmete muutumisest Portaali tehniliste lahenduste kaudu.

5.3. Portaalihaldur töötleb kasutajaid puudutavaid andmeid vastavalt Kliendiandmete töötlemise põhimõtetele, mida kehtestab Portaalihaldur. Kõigi tingimustega on võimalik tutvuda Portaalihalduri veebilehel.

5.4. Portaalihaldur kohustub hoidma Kasutajate andmed konfidentsiaalsetena.

5.5. Portaalihaldur ei vastuta Kasutaja esitatud andmete ja kinnituste õigsuse eest, Kasutaja Laenulepingust ega Ärilaenulepingust tulenevate kohustuste täitmise eest ega juriidilisest isikust Kasutaja esindaja esindusõiguse olemasolu eest.

5.6. Kasutajad sõlmivad Portaalis tehinguid omal nimel, arvel ja täielikult omal vastutusel, olles tehingu sõlminud poolteks. Portaali lepinguvormid on Kasutajatele kasutamiseks nende omal vastutusel ja riisikol ning Kasutaja kohustub enne mistahes tehingu tegemist põhjalikult tutvuma tema poolt Portaalis tehtavale tehingule kohalduvate tingimustega.

5.7. Portaalihalduril on õigus Laenulepingu rikkumise puhul edastada Laenuvõtja isikuandmeid võlamenetlusettevõtetele ja maksehäireregistritele eesmärgiga anda lisainformatsiooni krediidiotsuste langetamiseks. Investor annab käesolevaga Portaalihaldurile volituse Investori nimel sisestada Laenuvõtja maksehäireid Portaalihalduri äranägemisel erinevatesse maksehäirete registritesse ja sõlmida selle käsundi täitmiseks Investori nimel vajalikke lepinguid maksehäirete registreid pidavate äriühingutega.

5.8. Portaalihalduril on õigus teatada isikutele, kes tegelevad krediidivõimelisuse hindamise võimaldamiseks või muul sarnasel eesmärgil andmete avaldamisega kolmandatele isikutele (mh AS-ile Creditinfo Eesti), ning vastaval isikul on õigus registreerida vastavas (maksehäire)registris Ärilaenusaaja Ärilaenulepingust tuleneva maksekohustuse rikkumine (avaldades mh Ärilaenusaaja nime, registrikoodi ning võlgnevuse suuruse ja aluse) ja avaldada see avalikkusele vastavas (maksehäire)registris.

5.9. Portaalihalduril on õigus avaldada Kasutaja andmeid (sh isikuandmeid) Portaalihalduri koostööpartneritele, kes on kinnitanud andmete kasutamise konfidentsiaalsust.

5.10. Portaalihalduril on õigus Kasutaja isikuandmete avaldamiseks teistele konkreetse Laenulepingu või Ärilaenulepingu sõlminud Kasutajatele.

5.11. Portaalihalduril on õigus isikustada lepingute andmeid üldiste statistiliste andmete avalikuks esitamiseks.

5.12. Portaalihalduril on õigus edastada Laenuvõtja andmeid maksehäireregistrile (mh AS-ile Creditinfo Eesti) Kliendiandmete töötlemise põhimõttetes toodud alustel.

- Maksehäireregistrile Kasutaja andmete edastamise õigus tekib, kui Laenuvõtjal on täitmata Laenulepingust tulenev rahaline kohustus.

- Laenuvõtja andmete töötlemise tingimustest, alustest ja ulatusest saab lähemat teavet maksehäireregistri veebilehelt.

5.13. Laenuvõtja saab tema kohta maksehäireregistri poolt töödeldavate isikuandmetega tutvuda maksehäireregistri veebilehel.

5.14. Laenuvõtja õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega on toodud Kliendiandmete töötlemise põhimõttetes.

5.15. Kasutustingimuste allkirjastamisega annab Laenuvõtja Portaalihaldurile õiguse Laenuvõtja isikuandmetele, välja arvatud delikaatsetele isikuandmetele, juurdepääsuks Laenuvõtja isikuandmete kontrollimise eesmärgil isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimääruse kohaselt peetavale Isikut tõendavate dokumentide andmekogule.

6. LAENULEPING

6.1. Laenulepingu sisu ja sõlmimine

6.1.1. Laenulepingu valuuta on euro, milles laen väljastatakse ja tagasi makstakse.

6.1.2. Investori poolt allkirjastatud Kasutustingimuste ja Investeerimistingimuste alusel teeb Portaalihaldur pakkumusi Laenuvõtjatele.

6.1.3. Laenuvõtja täidab Laenutaotluse ja nõudmisel edastab Portaalihaldurile oma 6 kuu pangaväljavõtted kõikidest pankadest, kus Laenuvõtja omab kontot.

6.1.4. Laenuvõtja allkirjastab Kasutustingimused ning Portaalihalduri poolt pakutud Laenutingimused, avaldades tahet Laenulepingu sõlmimiseks.

6.1.5. Laenuleping koostatakse Laenuvõtja poolt kinnitatud tingimustel.

6.1.6. Laenulepingus sisalduvad järgmised andmed:
Laenuvõtja nimi ja isikukood, elukoha aadress, laenusumma põhiosa ja intressimäär, krediidi kulukuse määr, kõik laenuga seotud kulud, laenu tagasimaksete kogusumma, laenulepingu periood, tagasimaksegraafik, laenutingimuste kinnitamise kuupäev ja kellaaeg, Hinnakiri.

6.1.7. Laenuvõtja poolt Kasutustingimuste ja Laenutingimuste kinnitamist loetakse Laenulepingu sõlmimiseks.

6.1.8. Laenulepingu sõlmimise järel kannab Portaalihaldur Investori Virtuaalkontolt laenusumma Laenuvõtja Virtuaalkontole Portaalis. Sellega loetakse Laenulepingust tulenevad kohustused Investori poolt täidetuks ja laenusumma Laenuvõtjale üleantuks.

6.1.9. Laenuvõtjal on õigus kanda laenusumma Virtuaalkontolt isiklikule pangakontole ja kasutada seda laenutaotluses esitatud eesmärgil.

6.1.10. Laenuvõtja kohustub kasutama laenusummat enda nimetatud sihtotstarbel ning mitte kasutama laenusummat tervikuna või osaliselt seadusega keelatud tegevusteks. Laenukohustuste refinantseerimise korral kohustub Laenuvõtja edastama Portaalihaldurile meilile [email protected] laenukohustuste refinantseerimist tõendava digitaalselt allkirjastatud pangaväljavõtte 3 päeva jooksul Laenulepingu sõlmimisest Portaaliga, Portaalihalduri nõudel kohustub Laenuvõtja edastama vastavate krediidiandjate või -vahendajate kinnitused tema ees laenukohustuste puudumise kohta. Kohustuse täitmatajätmisel on Portaalihalduril õigus Laenuleping erakorraliselt üles öelda ning nõuda Hinnakirjajärgset tasu.

6.1.11. Portaalihalduril on õigus loovutada Laenulepingust tulenev nõue kolmandale isikule vastavalt Laenulepingule või Investeerimistingimustele.

6.1.12. Portaalihalduril on õigus nõuda Laenulepingu täitmiseks Laenuvõtjalt lisatagatisi.

6.1.13. Laenuvõtjal on õigus Laenulepingust taganeda 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul Laenulepingu sõlmimise kuupäevast edastades e-posti aadressile [email protected] või kasutades Portaalis vastavat lahendust.

6.1.14. Laenulepingust taganemisel on Laenuvõtja kohustatud kandma 30 (kolmekümne) päeva jooksul Laenulepingust taganemisest Virtuaalkontole Laenulepingu põhiosa ja intressisumma, mida on arvestatud Laenulepingus nimetatud intressimäärale laenusumma põhiosalt väljamaksmise kuupäevast kuni tagasimakse kuupäevani.

6.1.15. Kui Laenuvõtja ei täida lepingust taganemiseks kokku lepitud tingimusi tähtaegselt ja täies ulatuses, siis loetakse, et Laenulepingust taganemist ei ole toimunud ning tasumine toimub Laenulepingus nimetatud maksegraafiku alusel.

6.2. Laenusumma tagastamine

6.2.1. Laenuvõtja kohustub tasuma Laenulepingu tagasimaksed vastavalt Laenulepingule.

6.2.2. Laenuvõtja kohustub tagama Virtuaalkontol sellise summa olemasolu, mis võimaldab täita Laenulepingus sätestatud tingimusi tähtaegselt.

6.2.3. Laenuvõtja maksegraafiku järgne osamakse debiteeritakse Laenuvõtja isiklikult Virtuaalkontolt Portaalihalduri poolt automaatselt ja edastatakse Laenulepingut finantseerinud Investori Virtuaalkontole.

6.2.4. Juhul kui Laenuvõtja Virtuaalkontolt olevast summast ei piisa Kasutaja kohustuse täielikuks tasumiseks, siis jagatakse Laenuvõtja Virtuaalkontolt debiteeritud summa Laenulepingut finantseerinud Investorite vahel proportsionaalselt sissenõutava osa suurusega.

6.3. Laenulepingu intress

6.3.1. Intressimäär fikseeritakse Laenulepingus. Intressi arvestatakse Laenulepingus nimetatud intressimäära abil tagastamata laenusummalt.

6.3.2. Intressi arvestuse aluseks on 360-päevane aasta.

6.3.3. Viivise arvestamise aluseks on Laenuleping ning viivist arvestatakse maksetähtaja ületamise päevast tähtaegselt tasumata võlgnevuse alusel.

6.4. Laenulepingu kehtivus

6.4.1. Kui Laenuvõtja on täitnud kõik Laenulepingust tulenevad kohustused, siis loetakse Laenuleping lõppenuks.

6.4.2. Laenulepingu ennetähtaegne ülesütlemine ei vabasta Laenuvõtjat Laenulepingust tulenevate kohustuste täitmise eest.

6.5. Laenulepingu ennetähtaegne lõpetamine

6.5.1. Laenuvõtjal on õigus laenusumma ennetähtaegselt tagastada Laenulepingus sätestatud tingimustel esitades selleks vastavasisulise avalduse Portaalis.

6.5.2. Laenulepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks peab Laenuvõtja isikliku Virtuaalkonto rahaliste vahendite jääk Lepingu lõpetamise kuupäevaks olema vähemalt võrdne Laenulepingu põhisumma jäägi, kogunenud intressi, viiviste ja teenustasude kogusummaga.

6.5.3. Juhul kui ennetähtaegse tagastamise tahteavalduse esitamisel ja tingimustega nõustumise järel ei täida Laenuvõtja ennetähtaegse tagastamise tingimusi, siis loetakse, et Laenulepingut ei ole ennetähtaegselt kehtivalt lõpetatud.

6.5.4. Juhul, kui Laenuvõtja ei ole Portaalihaldurile eelnimetatud tahteavaldust esitanud, siis loetakse Laenuvõtja Virtuaalkontole kantud ennetähtaegsed tagasimaksed või enammakstud summad ettemaksuks või Laenuvõtja mistahes muu olemasoleva ja sissenõutavaks muutunud kohustuse katteks.

6.6. Käitumine hilinemise ja maksehäire korral

6.6.1. Kasutustingimuste allkirjastamisega annab Investor Portaalihaldurile tagasivõtmatu ja tähtajatu käsundi, mille kohaselt on Portaalihalduril õigus Kasutajate võlgnevusi menetleda.

6.6.2. Portaalihalduril on õigus meenutada Laenuvõtjale tähtaegselt tasumata kohustusi, edastades talle tasulisi võlamenetlusteateid ja teostades võlamenetlustoiminguid. Portaalihalduril on õigus võlamenetlustoimingute seadusjärgsetele ja Hinnakirjas nimetatud tasudele.

6.6.3. Võlgade menetlemise käigus on Portaalihalduril õigus ühepoolselt muuta Laenulepingu tingimusi ja Laenuleping erakorraliselt üles öelda, esitada kohtusse omal nimel nõudeid ja anda kohtulahendeid sundtäitmisele parimal võimalikul moel.

6.6.4. Laenuvõtja on mittetähtaegse kohustuse täitmise korral kohustatud tasuma Laenulepingust ja Portaali Hinnakirjajärgsed kulud ja teenustasud, sealhulgas kõik õigusabi, võlamenetluse, kohtumenetluse kulud ja trahvid.

6.6.5. Hilinemisega laekunud summadest kasutatakse esmalt Portaalihalduri poolt võla sissenõudmiseks tehtud kulud (võlamenetlus- ja kohtumenetluse kulud ja menetlustrahvid), seejärel laenusumma põhiosa, intressid, seejärel haldustasu ning ülejäänud lepingust tulenevad rahalised kohustused, s.h. viivis ja trahv. Mitme kohustuste olemasolul tasutakse kohustused sissenõutavaks muutumise järjekorras.

6.6.6. Laenuvõtja poolt kolme järjestikuse maksegraafiku makse täielikul või osalisel täitmatajätmisel läheb Laenulepingust tulenev nõudeõigus üle Portaalihaldurile õigusega nõuet edasi loovutada ja Portaalihalduri Laenulepingu ülesütlemise teate alusel muutuvad kõik Laenulepingust tulenevad nõuded koheselt sissenõutavaks (erakorraline ülesütlemine). Nõude loovutamise eesmärgiks on Investori nõude sissenõudmine, mille tulemusel laekunud summad kantakse Investori Virtuaalkontole, arvestades Hinnakirjas sätestatud tasusid.

6.6.7. Portaalihaldur ei vastuta Kasutaja kohustuse täitmata jätmise eest. Investor nõustub ja kinnitab, et võib Portaali vahendusel finantseeritud Laenulepingute alusel paigutatud rahalised vahendid osaliselt või täielikult kaotada, kui Laenuvõtja jätab täitmata Laenulepingust tulenevad rahalised kohustused.

7. ÄRILAENULEPING

7.1. Üldtingimused

7.1.1. Ärilaenu saamiseks Ärilaenutaotluste esitamine Ärilaenusaajate poolt ja Investeerimistingimuste seadistamine Investorite poolt Portaali vahendusel eeldab, et vastavat tahteavaldust teha sooviv Kasutaja (Ärilaenusaaja ja Investor) on kinnitanud eelnevalt Portaalis Kasutustingimused ning punktis 7.2 nõutavad muud tingimused (sh Ärilaenu Üldtingimused ja Eritingimused) ja kinnitused vastavalt sätestatud ajahetkel.

7.1.2. Ärilaenu Kasutaja poolt kinnitatud Kasutustingimused ja Üldtingimused muutuvad kõikide vastava Kasutaja poolt alates Kasutustingimuste ja Üldtingimuste kinnitamisest sõlmitud Ärilaenulepingute osaks.

7.2. Ärilaenulepingu sõlmimine

7.2.1. Ärilaenu saamiseks esitab Ärilaenusaaja Portaali vastavat rakendust kasutades Investoritele Ärilaenu saamiseks Ärilaenutaotluse. Ärilaenutaotluse esitamiseks sisestab Ärilaenusaaja kõik rakenduse poolt nõutavad andmed, muu hulgas Ärilaenusaajat puudutavad andmed, laenusumma ja laenuperiood. Ärilaenusaajale esitatud pakkumisele nõustumise andmisel kinnitab Ärilaenusaaja laenu anda soovivate Investoritega sõlmitavate Ärilaenulepingute Üldtingimused, eritingimused ning allkirjastab täiendava kinnituse Portaali vahendusel Portaalihalduri poolt Ärilaenusaaja eest ja nimel automaatselt sõlmitavate Ärilaenulepingute siduvuse kohta.

7.2.2. Ärilaenusaaja poolt avaldatud teavet sisaldav Ärilaenutaotlus avaldatakse Portaalihalduri poolt Portaalis Investoritele koos Ärilaenusaaja andmete ja täiendavate andmetega ulatuses, mille avaldamist peab Portaalihaldur vajalikuks. Portaalihalduril on õigus enne Ärilaenutaotluse avaldamist Portaalis vastavalt oma parimale äranägemisele Ärilaenusaaja poolt sisestatud Ärilaenutaotlust ning sellega seoses avaldatud teavet kontrollida ning keelduda Ärilaenutaotluse avaldamisest Portaalis. Portaalis avaldatud Ärilaenutaotlus on Ärilaenusaajale siduv ning Ärilaenusaaja ei saa avaldatud Ärilaenutaotlust ühepoolselt tagasi võtta ega tühistada.

7.2.3. Ärilaenu andmiseks võib Investor määrata Investeerimistingimused kas ZenInvesti rakendust kasutades Investeerimistingimusi seadistades, määrates tingimused oma rahaliste vahendite kasutamiseks muuhulgas vastavalt Ärilaenusaajate krediidiskoori vahemikele ja laenuperioodile, või (eeldusel, et Portaal sellisel viisil Investeerimistingimuste määramist võimaldab) kinnitades Portaali vahendusel oma nõusolekut anda Ärilaenu Investori määratud intressiga konkreetses Ärilaenutaotluses toodud tingimustel, sealhulgas kuni Ärilaenutaotluses toodud laenusumma ulatuses. ZenInvesti kasutamiseks Investori poolt täidetud riskiprofiili küsimustiku alusel annab Portaal Investorile mittesiduvaid soovitusi Investeerimistingimuste seadistamiseks. Investeerimistingimuste kindlaksmääramisega esitab Investor Portaali vahendusel pakkumuse anda laenu Investeerimistingimustes toodud tingimustel. Investeerimistingimuste kindlaksmääramisel annab investor punktis 7.2.7 nimetatud kinnitused. Ärilaenulepingu tingimused, mida ei ole täpsustatud Ärilaenusaaja esitatud Ärilaenutaotluses ega Investori poolt laenu andmise pakkumuses (Investeerimistingimustes), tulenevad Portaalihalduri poolt kehtestatud Üldtingimustest.

7.2.4. Investori poolt ZenInvesti rakendust kasutades Investeerimistingimustes määratav laenusumma (kumulatiivselt):
 • 7.2.4.1. ei saa olla väiksem kui 20 eurot;
 • 7.2.4.2. peab olema 10 euro täiskordne;
 • 7.2.4.3. ei saa olla suurem kui Ärilaenusaaja poolt Ärilaenutaotluses avaldatud laenusumma, millest on maha arvatud laenusumma, mille ulatuses on vastava Ärilaenutaotluse alusel jõustunud Ärilaenusaaja ja Investorite vahel sõlmitud Ärilaenulepingud; ja
 • 7.2.4.4. ei saa olla suurem vastava Investori poolt tema Virtuaalkontol olevate positiivse saldona kajastatud broneerimata rahaliste vahendite summast.

7.2.5. Investori poolt määratud Investeerimistingimused on laenu anda soovivale Investorile laenu võtta sooviva Ärilaenusaaja suhtes siduvad. Laenu anda sooviv Investor ei saa kinnitatud Investeerimistingimusi ühepoolselt tagasi võtta ega tühistada, välja arvatud kui imperatiivsetest õigusnormidest või Ärilaenulepingust ei tulene teisiti.

7.2.6. Investeerimistingimuste kinnitamisega autoriseerib Investor pakkumuses märgitud laenusummas või Ärilaenutaotluses märgitud laenusummas, kui Investor on andnud eraldi tahteavaldusega nõusoleku anda Ärilaenu vastavas Ärilaenutaotluses toodud tingimustel, Investori Virtuaalkontol oleva positiivse saldo broneerimise Portaalihalduri poolt (st vastavat summat ei saa kasutada muude tehingute tegemiseks ega nõuda selle kandmist Investori arvelduskontole).

7.2.7. Investeerimistingimuste kinnitamisega Ärilaenu andmiseks annab Ärilaenuandja ühtlasi kinnituse Portaalihalduri vahendusel tehtavate tahteavalduste ja sõlmitud lepingute siduvuse kohta ja annab volituse Portaalihaldurile Laenuandja esindamisel (mh Ärilaenulepingu sõlmimiseks, haldamiseks, muutmiseks ja selle täitmisel tekkivate võimalike võlgnevuste sissenõudmiseks) ning kinnitab Ärilaenulepingu Üldtingimused. Seejärel kinnitab Investor Ärilaenulepingu eritingimused konkreetse Ärilaenu andmiseks, mis esitatakse Portaali vahendusel ja lähtuvalt Portaalis genereeritud laenupakkumisest Ärilaenusaajale.

7.2.8. Eeldusel, et nii Ärilaenusaaja kui Investor on andnud kõik käesolevas punktis 7.2 nimetatud neilt nõutavad kinnitused, jõustub Ärilaenuleping alates Ärilaenusaaja poolt Portaali vahendusel Investori kinnitatud Investeerimistingimustest lähtuvalt Portaalis genereeritud laenupakkumusele nõustumuse andmise hetkest.

7.2.9. Ärilaenulepingu jõustumisel on lepingute pooltest Kasutajatel võimalik nimetatud lepingutega Portaalis oma Virtuaalkonto kaudu tutvuda. Ärilaenulepingu tekstis edastatakse lepingupooltele teiste lepingupoolte andmed: nimi, isikukood/registrikood ja kontaktandmed.

7.2.10. Kui Investorite ja Ärilaenusaaja vahel sõlmitud Ärilaenulepingutes sätestatud laenusummade väljamaksmise kõik eeldused on täidetud, arveldab Portaalihaldur Ärilaenusaaja ja vastavate Investorite Virtuaalkontodel nõustumuse kinnitamisel broneeritud summad järgmiselt: Portaalihaldur vähendab automaatselt laenuandjast Investori Virtuaalkonto saldot tema poolt sõlmitud Ärilaenulepingus sätestatud laenusumma võrra ja suurendab Ärilaenusaaja Virtuaalkonto saldot laenusumma võrra, millest on maha arvatud Ärilaenusaaja poolt Portaalihaldurile tehingu tegemisega seoses makstavad summad.

7.3. Ärilaenuga seonduvad tasud

7.3.1. Ärilaenusaaja tasub Portaalihaldurile Portaali kasutamise eest tasusid, mille suurused sätestatakse Hinnakirjas või Portaalihalduri ja Ärilaenusaaja eraldiseisva kokkuleppega.

7.3.2. Ühekordse tasu kohustub Ärilaenusaaja tasuma vahetult enne Ärilaenulepingutes sätestatud laenusummade väljamaksmist Ärilaenusaajale (Ärilaenusaaja Virtuaalkonto krediteerimist vastavas ulatuses). Eelnimetatud tasud peab Portaalihaldur kinni Ärilaenulepingutes sätestatud laenusummade väljamaksest Ärilaenusaajale vastavalt punkti 7.2.10 lauses 2 sätestatule.

7.3.3. Kahtluste vältimiseks – Ärilaenusaaja tasub Portaalihaldurile Hinnakirjas sätestatud tasusid lisaks laenu põhisummale, viivisele ja mistahes käesolevatest Kasutustingimustest või Ärilaenulepingust tulenevatele tasumisele kuuluvatele summadele. Üksnes Portaalihalduri Hinnakirjas nimetatud vahendustasu intressimääras, mis arvestatakse protsendina Ärilaenusaajale tehtud laenupakkumises ning sellest lähtuvalt sõlmitud Ärilaenulepingus sätestatud intressimäärast, sisaldub vastavas Ärilaenusaaja poolt tehtavas intressimakses.

7.4. Ärilaenusaaja täiendavad kohustused

7.4.1. Ärilaenusaaja kohustub:

7.4.1.1. avaldama Ärilaenu Portaalihalduri poolt nõutud viisil kõik Projekti (kui see on Ärilaenu sihtotstarbe kohaselt asjakohane), Ärilaenusaajat puudutavad andmed ja informatsiooni, mida peab Portaalihaldur vajalikuks või mille vastu võib Portaalihalduril või potentsiaalsetel Investoritel olla Ärilaenuga seoses õigustatud huvi ning annab Portaalihaldurile õiguse vastava info ja andmete avaldamiseks Investoritele Portaalihalduri poolt omal äranägemisel sobivaks peetud vormis;

7.4.1.2. hoidma Portaalihaldurit järjepidevalt kursis Projekti käigu ja selle arendamist puudutavate asjaoludega (kui see on Ärilaenu sihtotstarbe kohaselt asjakohane) ning avaldama Portaalihaldurile mis tahes info ja andmed, mida Portaalihaldur peab vastavate Investorite ees võetud kohustuste kohaseks täitmiseks asjakohaseks. Seejuures annab Ärilaenusaaja Portaalihaldurile õiguse vastava info avaldamiseks Investoritele Portaalihalduri poolt omal äranägemisel sobivaks peetud vormis, mh Investorite küsimustele vastamisel ning nendele edastavates raportites. Samuti on Portaalihalduri õigus avaldada Projekti (kui see on Ärilaenu sihtotstarbe kohaselt asjakohane) puudutavat informatsiooni omal äranägemisel erinevates sotsiaalmeediavõrgustikes, blogides ja muudes kanalites;

7.4.1.3. avaldama Portaalihaldurile viivitamatult kogu muu teabe, informatsiooni ja dokumentatsiooni, mis võib mõjutada Ärilaenu andmiseks potentsiaalsete Investorite otsuste langetamist, Ärilaenulepingute sõlmimist või täitmist või Portaalihalduri poolt Investorite ees võetavate kohustuste täitmist;

7.4.1.4. tagama, et Portaalihaldurile esitatakse Portaalis avaldamiseks üksnes sellist materjali, mille osas on Ärilaenusaajal intellektuaalsest omandist tulenevad õigused vähemalt ulatuses, mis on vajalik vastava materjali Portaalis avaldamiseks ja Kasutustingimuste punktis 7.4.2 sätestatud loa andmiseks. Ärilaenusaaja vastutab Portaalis avaldamiseks esitatud materjalide eest täies ulatuses ning kohustub hüvitama Portaalihaldurile kõik kulud ja tekkinud kahju (mh kaudne kahju), mis on Ärilaenusaaja poolt Portaalis õigustamatult või muul moel intellektuaalsest omandist tulenevaid õigusi rikkudes avaldatud materjali kasutamisest;

7.4.1.5. osutama igakülgset mõistlikku kaasabi, mis võib Portaalihalduril Kasutustingimustest tulenevate kohustuste täitmiseks vajalik olla;

7.4.1.6. tegutsema Projekti teostamisel (kui see on Ärilaenu sihtotstarbe kohaselt asjakohane) ja Ärilaenu kasutamisel heas usus ja parimate kavatsustega ning lähtudes kehtivatest õigusaktidest, Kasutustingimustest, Ärilaenulepingutest, korraliku ettevõtja hoolsusest ja heast äritavast;

7.4.1.7. tagama, et Ärilaenu saamise pakkumuse esitamise ja Ärilaenulepingute sõlmimise ajal ei ole Ärilaenusaajal mistahes makseraskusi ning Ärilaenusaajal ei ole tähtaegselt täitmata ühtegi rahalisi kohustust (s.t ei ole viivituses ühegi rahalise kohustuse täitmisega) kolmandate isikute ees;

7.4.1.8. tagama, et Portaali kaudu saadud Ärilaenu kasutatakse sihtotstarbeliselt (kui see on asjakohane) ja vastavalt Ärilaenusaaja poolt Portaalihaldurile ja Investoritele avaldatud informatsioonile ning teavitama Portaalihaldurit koheselt, kui Ärilaenusaaja on kasutanud Ärilaenu kõrvalistel eesmärkidel;

7.4.1.9. esitama Portaalihalduri nõudmisel 5 (viie) päeva jooksul alates Portaalihalduri poolt vastavasisulise nõude esitamisest Ärilaenusaaja finantsolukorda ja, kui see on Ärilaenu sihtotstarbe kohaselt asjakohane, Projekti hetkeseisu kajastavad ja tõendavad andmed ja/või dokumendid, muu hulgas, kuid mitte ainult, bilanss ja/või kasumiaruanne Portaalihalduri poolt nimetatud perioodi kohta, kontoväljavõtted, ülevaade olulisematest lepingupartneritest ja/või väljavõtted lepingutest, tegevusaruanne Projekti läbiviimiseks tehtud toimingutest ja järgnevatest sammudest;

7.4.1.10. teavitama Portaalihaldurit viivitamatult kõikidest tehingutest, mille alusel teeb Ärilaenusaaja kolmandatele isikutele väljamakseid või annab neile üle vara tasuta, kinke teel või tingimustel, mille alusel ei saa Ärilaenusaaja oma soorituse eest vastu turutingimustel samaväärset väärtust;

7.4.1.11. kui see on Ärilaenu sihtotstarbe kohaselt asjakohane, teavitama Portaalihaldurit viivitamatult kõikidest tehingutest, mille alusel võtab Ärilaenusaaja varalisi kohustusi Projektiga mitteseotud eesmärkidel;

7.4.1.12. teavitama Portaalihaldurit viivitamatult, kui Ärilaenusaaja või kolmas isik on esitanud kohtule pankrotiavalduse Ärilaenusaaja pankroti väljakuulutamiseks;

7.4.2. Materjalide esitamisega Portaalis avaldamiseks annab Ärilaenusaaja tingimusteta, tasuta ja tähtajatu loa vastava materjali säilitamiseks, levitamiseks ja avaldamiseks Portaalihalduri poolt kooskõlas Kasutustingimustega ning Portaali eesmärgipäraseks kasutamiseks vajalikus ulatuses.

7.5. Ärilaenusaaja täiendav vastutus Portaalihalduri ees

Mistahes punktis 7.4.1 sätestatud Ärilaenusaaja kohustuse rikkumisel kohustub Ärilaenusaaja tasuma 10 (kümne) päeva jooksul vastava nõude esitamisest Portaalihaldurile leppetrahvi summas, mis vastab 2% (kahele protsendile) Ärilaenu laenusummast iga rikkumise kohta.

8. ZENINVEST

8.1. ZenInvesti aktiveerimiseks seadistab Investor rakenduses võimaldatud parameetrite alusel Investeerimistingimused ehk kriteeriumid, millele vastavaid laene soovib Investor ZenInvesti kaudu anda.

8.2. Portaali vastava rakenduse abil ZenInvesti aktiveerimise kinnitamisega kinnitab Investor:

8.2.1. et on põhjalikult tutvunud ZenInvesti tööpõhimõtete ja selle aktiveerimisega kaasnevate tagajärgedega, mõistab neid täielikult ning soovib nende tagajärgede saabumist;

8.2.2. oma soovi ja nõusolekut, et ZenInvest edastab Investori nimel ja arvel automaatselt laenupakkumusi vastavalt Investori poolt määratud Investeerimistingimustele;

8.2.3. oma nõustumust ZenInvesti poolt automaatselt antud laenupakkumuste alusel laenulepingute sõlmimiseks Portaali kehtestatud laenulepingute tüüptingimustel.

8.3. Kõik ZenInvesti kaudu kinnitatud Investeerimistingimused vastavad Kasutustingimuste punktis 7.2.4 sätestatud nõuetele, need loetakse Investori poolt tehtud tahteavalduseks ja kinnitatuks ilma täiendava tahteavalduse tegemise soovi kinnituseta ning on sellisena Investorile siduvad ja tagasivõtmatud.

8.4. ZenInvesti poolt tehtav laenupakkumus on samaväärne Investori poolt eraldiseisva tahteavaldusega esitatud pakkumusega ning sellel on samad Kasutustingimustes sätestatud tagajärjed.

8.5. Füüsilisest isikust Investori puhul alustab aktiveeritud ZenInvest nõustumuste andmist kahe (2) nädala möödumisel ZenInvesti aktiveerimise kinnitamisest. Juriidilisest isikust Investori puhul alustab aktiveeritud ZenInvest nõustumuste andmist koheselt pärast ZenInvesti aktiveerimise kinnitamist.

8.6. Laenupakkumuse teeb ZenInvest, arvutades lähtuvalt Laenuvõtja või Ärilaenusaaja Laenutaotluses või Ärilaenutaotluses esitatud laenusummast ja laenuperioodist Investorite pakutud soodsaimate intressimäärade alusel välja kaalutud keskmise intressimäära. Kui Laenutaotlusele või Ärilaenutaotlusele vastavate Investeerimistingimuste määratud laenusummad kokku ületavad vastava Laenu või Ärilaenu Laenutaotluses või Ärilaenutaotluses määratud laenusummat, siis ZenInvest eelistab laenupakkumuse tegemisel soodsamat intressimäära pakkunud Investoreid, moodustades Investoritest nende intressimäärade soodsusest lähtuva paremuse pingerea, võttes pingereast järjest nii mitme paremikku kuuluva Investori pakkumused, kui on vajalik Laenutaotluse või Ärilaenutaotluses märgitud laenusumma täitmiseks, ning arvutades nende intressimäärade alusel välja kaalutud keskmise intressimäära. Laenuleping või Ärilaenuleping sõlmitakse selliselt välja valitud Investorite poolt pakutud soodsaimate intressimäärade alusel välja arvutatud kaalutud keskmise intressimääraga, millele lisandub Portaalihalduri Hinnakirjas sätestatud vahendustasu intressimääras. Seejuures Investorite poolt määratud intressimäärasid ei kohandata ehk igal investoril on õigus intressile tema poolt kehtestatud määras, vaatamata Ärilaenulepingu eritingimustes sätestatud kaalutud keskmise intressimäära rakendumisele Ärilaenusaaja suhtes. Ärilaenusaaja laenutaotluse laenusummale vastava laenupakkumise tegemiseks on Portaalihalduril õigus vähendada paremuse pingereas paremuselt viimase Investori pakkumuses toodud laenusummat selliselt, et kokku vastaks laenupakkumuse laenusumma Ärilaenusaaja laenutaotluses toodud laenusummale. Vastavalt vähendatud laenusumma kajastub Investorile kinnitamiseks esitatavates Ärilaenulepingu eritingimustes.

8.7. Investor võib ZenInvesti vastavalt oma äranägemisele igal hetkel sisse lülitada, ajutiselt peatada, välja lülitada või muuta ZenInvesti seadistust. ZenInvesti peatamine, väljalülitamine ega seadistuste muutmine ei muuda ZenInvesti kaudu eelnevalt antud tahteavaldusi kehtetuks. ZenInvesti aktiveerimine ei takista Investoril muul viisil tahteavalduste tegemist Portaalis.

9. VASTUTUS

9.1. Kuigi Portaalihaldur teeb kõik selleks, et Portaalis avaldatud teave oleks õige ja usaldusväärne, ei vastuta Portaalihaldur Portaalis sisalduva ebaõige või eksitava teabe avaldamise ega Portaali vahendusel toime pandud või kestvalt toimuva rikkumise ega selle tagajärgede eest, millest ta ei ole teadlik või mille suhtes ta on võtnud tarvitusele meetmeid teabe parandamise, õigusrikkumise lõpetamiseks või tagajärgede kõrvaldamiseks.

9.2. Portaalihaldur ei võta endale vastutust ka kolmandatelt isikutelt (sh Ärilaenusaajalt) saadud informatsiooni õigsuse ja täielikkuse eest, kui Portaalihaldur edastab või avaldab selle Portaalis samal kujul nagu see on Portaalihaldurile edastatud või muul moel kättesaadavaks tehtud. Kui Kasutaja saab teada Portaalis sisalduva informatsiooni ebaõigsusest, kohustub ta teavitama sellest esimesel võimalusel Portaalihaldurile.

9.3. Portaalihaldur ei vastuta kolmandatele isikutele kuuluvatel veebilehtedel avaldatud info, arvamuste või mistahes muu sisu eest ka juhul, kui sellele on Portaalis otseselt või kaudselt viidatud või sellele viivad lingid on Portaalis avaldatud.

9.4. Portaalihaldur ei vastutata teiste Kasutajate või kolmandate isikute ees, kui Kasutaja rikub Kasutustingimustes, muus Portaalihalduriga sõlmitud lepingus, õigusaktis või Kasutajate vahel sõlmitud lepingus sätestatud kohustust.

9.5. Kui Kasutaja põhjustab oma mis tahes kohustuse rikkumisega Portaalihaldurile kahju, peab Kasutaja vastava kahju täies ulatuses Portaalihaldurile esimesel nõudmisel hüvitama.

9.6. Portaalihaldur ei vastuta kahju eest, mis tekkis Kasutajale või kolmandatele isikutele seoses sellega, et Portaalihaldur kasutas oma õiguskaitsevahendeid (näiteks eemaldas Portaalist teabe või tõkestas sellele juurdepääsu, piiras Kasutaja õigusi või tõkestas tema juurdepääsu oma Virtuaalkontole või Portaalile), kui see oli vajalik Kasutaja rikkumise kohta esitatud kaebuse, Portaalihalduril tekkinud rikkumise kahtluse või Virtuaalkonto õigustamatu kasutamise kahtluse tõttu või otseselt seetõttu, et teave või Kasutaja käitumine on vastuolus Kasutustingimuste või õigusaktidega. Sellisel juhul ei vastuta Portaalihaldur tekkinud kahju eest isegi juhul, kui kaebus või kahtlus oli põhjendamatu või hiljem selgub, et tegemist ei olnud rikkumisega.

9.7. Portaalihaldur ei vastuta Portaali kasutamisvõimaluste ajutise katkestamise eest.

9.8. Portaalihaldur vastutab üksnes oma kohustuse olulise süülise rikkumisega Kasutajale põhjustatud otsese varalise kahju eest. Muu kahju ega saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu. Portaalihaldur ei vastuta juhul, kui kohustuse rikkumine on tingitud Portaalihalduri poolt kasutatavast teenuseosutajast või muust kolmandast isikust.

9.9. Portaalihaldur ei vastuta Kasutajate vahel Portaali kasutamisest tekkinud vaidluste lahendamise eest, kuid võtab endale õiguse omal äranägemisel vajadusel sellistesse vaidlustesse sekkuda ning kohaldada Kasutustingimuste rikkumise korral muu hulgas punktis 4.4 sätestatut.

10. TINGIMUSTE MUUTMINE

10.1. Portaalil on õigus ühepoolselt muuta Kasutustingimusi, millest Kasutajat teavitatakse e-kirjaga või Portaalis.

10.2.Kasutustingimuste muutmine jõustub 1 (ühe) kuu möödumisel teate avaldamisest Portaalis või Kasutaja poolt Kasutustingimuste aktsepteerimisega.

10.3.Muudatuste mitteaktsepteerimisel on Kasutajal õigus leping lõpetada enne muudatuste jõustumist.

11. LÕPPSÄTTED

11.1. Kasutajal on õigus esitada kaebusi vastavalt kaebuste lahendamise korrale.

11.2. Kasutustingimuste ja muude Poolte vahel sõlmitud lepingutega reguleerimata küsimustes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust, v.a. selle õiguskordade kollisiooninorme.

11.3. Erimeelsuste lahendamiseks kasutatakse läbirääkimisi. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Poolte vaidluse lahendamise kohtualluvus Harju Maakohtul ja vaidlus lahendatakse Eesti õiguses kehtivate materiaal- ja menetlusõiguse normide alusel.

11.4. Juhul, kui Kasutajaks registreerimise või Laenu- või Ärilaenulepingu sõlmimise ajal oli füüsilisest isikust Kasutaja elukoht, asu- või tegevuskoht Eestis, kuid pärast seda Kasutaja asub elama välisriiki või viib sinna üle oma tegevuskoha või asukoha või kui tema tegevus-, elu- või asukoht ei ole hagi esitamise ajal teada, lahendatakse vaidlusküsimused Eesti materiaal- ja menetlusõiguse alusel Harju Maakohtus.

11.5. Juriidilisest isikust Kasutajaga Kasutustingimustest tulenevate vaidluste lahendamise kohtualluvus on Harju Maakohtul.

11.6. Leping on koostatud eesti keeles. Lepingu ingliskeelne või venekeelne tekst on tõlge ning lepingu sisu tõlgendamisel lähtutakse üksnes eestikeelsest tekstist.

Kasutustingimused kinnitatud 08.12.2021

Moneyzen OÜ, reg. kood 12541882
Aаdress: https://moneyzen.eu/et/pages/contact
Telefon: + 372 58 855 553

Privaatsustingimused

MoneyZen OÜ lähtub klientide andmete hoidmisel kõikidest siseriiklikes ja Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud reeglitest ning heast tavast. Kogu klientide poolt esitatud ning MoneyZen OÜ poolt kogutud teave, mis on vajalik laenutaotluste läbivaatamiseks ning laenuotsuste tegemiseks, on konfidentsiaalne ning kättesaadava ainult neile MoneyZen OÜ töötajatele, kes vajavad seda informatsiooni oma töökohustuste täitmiseks. MoneyZen OÜ ei jaga oma klientide andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusest ja klientidega sõlmitud lepingutest tulenevatel juhtudel.

MoneyZen OÜ kliendiandmete andmebaas ei ole ligipääsetav kolmandate isikute poolt, andmebaasi saavad kasutada ainult MoneyZen OÜ töötajad oma töökohustuste täitmiseks ning MoneyZen OÜ kliendid Kasutustingimustes määratud mahus.

Küpsised

MoneyZen OÜ kasutab oma kodulehel küpsiseid ainult selleks, et kodulehe kasutamine oleks lihtne ja mugav. Küpsised on vajalikud selleks, et tuvastada kodulehte külastav isik, et salvestada kodulehe kasutaja eelistused ning koguda teavet selle kohta, kuidas külastaja kodulehte kasutab ja seal liigub. Küpsiseid kasutatakse ka kodulehe parandamiseks ning kampaaniate efektiivsuse mõõtmiseks, samuti kodulehe kasutajate käitumise kohta info kogumiseks.

Kõik küpsiste abil kogutud informatsioon on anonüümne ning ei ole seostatav konkreetse isikuga. Kui te soovite muuta küpsiste kasutamist, siis palun tutvuge oma veebibrauseri kasutusjuhisega ning käituge vastavalt sealt saadud informatsioonile.

Kliendi kaebuse menetlemise kord

Käesoleva kliendi kaebuste menetlemise korra eesmärgiks on teavitada kasutajaid sellest, millises vormis ja sisuga ning milliseid suhtluskanaleid kasutades saab kasutaja MoneyZen OÜ (edaspidi MoneyZen) tegevuse või tegevusetuse peale kaebuse esitada, millal ja kuidas MoneyZen kasutaja kaebust menetleb ning millistele järelevalveasutustele, kohtueelsetele menetlejatele ja kohtutele võib kasutaja esitada erapooletu seisukoha saamiseks MoneyZen tegevuse või tegevusetuse peale kaebuse.

Täiendavate küsimuste korral palun pöördu MoneyZen klienditoe poole (telefon: + 372 58 855 553; e-post: [email protected]) või kontorisse (aadress: https://moneyzen.eu/et/pages/contact).

1. KAEBUSE ESITAMISE VIIS JA KAEBUSELE ESITATAVAD NÕUDED

1.1. Kasutajal on õigus esitada MoneyZen-le kaebus tema poolt valitud vormis ja suhtluskanali kaudu. MoneyZen kontaktandmed on järgmised:

1.2. Kasutaja on kohustatud kaebuse esitamisel välja tooma:

 • kaebuse esitaja isiku- ja kontaktandmed, s.o ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumisel sünniaja ja -koha, elukoha aadressi, telefoninumbri ning (olemasolul) e-posti aadressi;
 • kaebuse esitamise kuupäeva;
 • kaebuse aluseks olevad faktilised asjaolud, sh viite lepingule, mille alusel või millega seonduvalt kaebus esitatakse;
 • kaebuse põhjendused; ning
 • MoneyZenile esitatava nõude või taotluse. Lisaks on klient kohustatud koos kaebusega esitama MoneyZenile ka dokumendid, millele kaebuses tuginetakse, kui need ei ole MoneyZenile vabalt kättesaadavad.

2. KAEBUSE MENETLEMINE

2.1. Kaebuse saamisel teavitatakse kasutajat kaebuse menetlusse võtmisest ning menetlemise tähtaegadest või kaebuse menetlusse võtmisest keeldumisest ning selle põhjendusest. Kaebuse menetlusse võtmisest keeldumisest ning selle põhjustest või kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebuse menetlusse võtmisest ning selle menetlemise tähtaegadest teavitatakse klienti kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

2.2. Suuline kaebus lahendatakse võimalusel koheselt suuliselt. Kui suulist kaebust ei saa koheselt suuliselt rahuldada, sest see vajab põhjalikumat analüüsi või asjaolude põhjalikumat tuvastamist, on MoneyZenil õigus nõuda kaebuse esitamist kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

2.3. Kui kasutaja kaebus ei vasta käesoleva korra punktis 1.2 esitatud nõuetele või kui kaebuse õigeks lahendamiseks on vaja tutvuda täiendavate andmete või dokumentidega, on MoneyZenil õigus nõuda kasutajalt puuduolevate või täiendavate andmete või dokumentide esitamist.

2.4. MoneyZen lahendab kaebuse hiljemalt 15 päeva jooksul selle saamisest. Kui kaebust ei ole võimalik nimetatud aja jooksul lahendada, teavitab MoneyZen kasutajat selle põhjustest ja uuest vastamise tähtajast. Kui kaebus esitati kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, esitab MoneyZen vastava teavituse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

2.5. MoneyZen vastab kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, v.a kui kaebus on suuline ning klient nõustub MoneyZen suulise vastusega. Kui kaebus jääb osaliselt või täielikult rahuldamata, esitab MoneyZen oma kirjalikus vastuses selle põhjendused.

2.6. Kaebuse rahuldamisel taastab MoneyZen viivituseta kliendi rikutud õigused või pakub kliendile muu lahenduse.

3. JÄRELEVALVEASUTUSED, KOHTUEELSED MENETLEJAD, KOHUS

Kui kaebuse menetlemise lõpptulemusena jäävad kasutaja ja MoneyZen eriarvamustele või ei jõua kompromissini, on kliendil õigus pöörduda täiendava sõltumatu hinnangu saamiseks või vaidluse lahendamiseks järgmiste järelevalveasutuste või kohtueelsete institutsioonide (järgnev nimekiri ei ole täielik) poole. Samuti on kliendil õigus esitada MoneyZeni vastu nõue kohtusse.

Finantsinspektsioon: postiaadress: Sakala 4; 15030 Tallinn; kontakttelefon: 668 0500; e-post: [email protected]; veebileht: www.fi.ee.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet: posti aadress: Endla 10a Tallinn; kontakttelefon: 620 1707; e-post: [email protected]; veebileht: www.ttja.ee. Kui kaebuse esitaja on tarbija, võib ta oma rikutud õiguste või kahjustatud huvide kaitseks esitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kaudu tarbijakaebuste lahendamise komisjonile.

Andmekaitse Inspektsioon: posti aadress: Tatari 39, Tallinn 10134; kontakttelefon: 627 4135; e-post: [email protected]; veebileht: www.aki.ee

Kohus (vastavalt kohtualluvusele): lisainfo: www.kohus.ee.

Infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise kinnitused

MoneyZenil on kohustus kohaldaävda Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust ja teostada vastavalt rahandusministri määrusele infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamist ja kontrolli.

Kinnitus eesti residendist kasutajalt

Eesti resindendina ja/või juriidilise isiku seaduslik esindajana kinnitan, et

 1. isikusamasuse tuvastamisel ja kontrollil infotehnoloogiliste vahendite abil kohaldatakse mulle ja MoneyZenile rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 31 nimetatud kohustusi ja õiguseid;
 2. olen nõus läbiviidavate protseduuride käigus isikuandmete töötlemisega ja nende salvestamisega;
 3. sooritan MoneyZeni kasutajana toimingud isiklikult;
 4. MoneyZeni taotluses, ankeetküsitluses ja intervjuu käigus esitatud andmed on õiged ja täielikud ning ma olen teadlik tagajärgedest, mis kaasnevad ärisuhte loomisel väära, eksitava või puuduliku teabe esitamisega;
 5. täidan MoneyZen kehtestatud ärisuhte loomiseks ning tehingu tegemiseks vajalikke tingimusi;
 6. isikusamasuse tuvastamine ei kohusta MoneyZeni ärisuhet looma ega teenuse kättesaadavust tagama;
 7. isikusamasuse tuvastamine ja kontrollimine infotehnoloogiliste vahendite abil loetakse ebaõnnestunuks kui:
  1. olen tahtlikult esitanud andmeid, mis
   • ei vasta isikut tõendavate dokumentide andmekogusse kantud isiku tuvastamise andmetele või
   • ei lange kokku muude protseduuridega saadud info või andmetega
  2. isikusamasuse tuvastamise, ankeetküsitluse või intervjuu käigus sessioon aegub või sünkroniseeritud heli ja kujutist edastav infovoog ei võimalda digitaalset isikut tuvastamist ja digitaalset allkirjastamist
  3. infotehnoloogiliste vahendite abil teostatud isikutuvastuse salvestis ei ole selge, kvaliteetse, salvestatava ja taasesitatavas sünkroniseeritud heli ja kujutisega, mis oleks piisav edastatud andmete üheselt ja usaldusväärtselt arusaamisest
  4. kui ma pole end MoneyZen määratud infosüsteemi sisenedes tuvastanud ja kinnitanud ärisuhte loomisel MoneyZen veebilehel või infosüsteemis teabega infotehnoloogiliste vahendite kasutamise nõuete ja tingimustega tutvumise kohta ja nõustunud infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise tingimustega
  5. keeldun MoneyZen juhiste täitmisest isikutuvastamisel isiku näo ja dokumendi kadreerimise nõuetele salvestisele
  6. kui kasutan MoneyZeni loata teise isiku abi isikusamasuse tuvastamisel
  7. kui MoneyZen tuvastab asjaolu, mis viitavad rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlusele

Kinnitus e-residendist kasutajalt

Eesti e-residendina ja/või juriidilise isiku seadusliku esindajana kinnitan, et

 1. isikusamasuse tuvastamisel ja kontrollil infotehnoloogiliste vahendite abil kohaldatakse mulle ja MoneyZenile rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 31 nimetatud kohustusi ja õiguseid;
 2. olen nõus läbiviidavate protseduuride käigus isikuandmete töötlemisega ja nende salvestamisega;
 3. sooritan MoneyZeni kasutajana toimingud isiklikult;
 4. MoneyZeni taotluses, ankeetküsitluses ja intervjuu käigus esitatud andmed on õiged ja täielikud ning ma olen teadlik tagajärgedest, mis kaasnevad ärisuhte loomisel väära, eksitava või puuduliku teabe esitamisega;
 5. täidan MoneyZen kehtestatud ärisuhte loomiseks ning tehingu tegemiseks vajalikke tingimusi;
 6. nõustun Eesti õigusnormide kohaldamisega, kinnitades seda digitaalallkirjaga;
 7. näitan kaamera ees MoneyZenil esindajale välisriigi poolt välja antud kehtiva reisidokumendi isikuandmete lehekülge;
 8. isikusamasuse tuvastamine ei kohusta MoneyZeni ärisuhet looma ega teenuse kättesaadavust tagama;
 9. isikusamasuse tuvastamine ja kontrollimine infotehnoloogiliste vahendite abil loetakse ebaõnnestunuks kui:
  1. olen tahtlikult esitanud andmeid, mis
   • ei vasta isikut tõendavate dokumentide andmekogusse kantud isiku tuvastamise andmetele või
   • ei lange kokku muude protseduuridega saadud info või andmetega
  2. isikusamasuse tuvastamise, ankeetküsitluse või intervjuu käigus sessioon aegub või sünkroniseeritud heli ja kujutist edastav infovoog ei võimalda digitaalset isikut tuvastamist ja digitaalset allkirjastamist
  3. infotehnoloogiliste vahendite abil teostatud isikutuvastuse salvestis ei ole selge, kvaliteetse, salvestatava ja taasesitatavas sünkroniseeritud heli ja kujutisega, mis oleks piisav edastatud andmete üheselt ja usaldusväärtselt arusaamisest
  4. kui ma pole end MoneyZen määratud infosüsteemi sisenedes tuvastanud ja kinnitanud ärisuhte loomisel MoneyZen veebilehel või infosüsteemis teabega infotehnoloogiliste vahendite kasutamise nõuete ja tingimustega tutvumise kohta ja nõustunud infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise tingimustega
  5. keeldun MoneyZen juhiste täitmisest isikutuvastamisel isiku näo ja dokumendi kadreerimise nõuetele salvestisele
  6. kui kasutan MoneyZeni loata teise isiku abi isikusamasuse tuvastamisel
  7. kui MoneyZen tuvastab asjaolu, mis viitavad rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlusele