MoneyZen finantsportaali kasutusleping

Registreerudes www.moneyzen.eu finantsportaali kasutajaks nõustud alljärgnevate kasutajalepingu tingimustega.

MoneyZen üldtingimused

1. MÕISTED

Üldtingimused – käesolev dokument.

Portaalihaldur – sõltumatu krediidivahendaja Moneyzen OÜ, registrinumber 12541882 aadress Maakri 19/2 postkast 43, 10145 Tallinn, Eesti, e-post info@moneyzen.eu.

Portaal - internetis veebiaadressil www.moneyzen.eu asuv ning Portaalihalduri poolt hallatav e-teenuse keskkond, mille kaudu on Kasutajatel võimalik teistelt Kasutajatelt laenu võtta või anda.

Kasutaja – Portaalis registreeritud füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab Portaali lepingute sõlmimiseks Üldtingimustes määratud tingimustel, kelle Portaalihaldaja on Kasutajana aktsepteerinud.

Laenuvõtja – vähemalt 18-aastane alaliselt Eestis elav füüsiline isik, kellel on Eestis välja antud kehtiv isikut tõendav dokument (pass või id-kaart), kes on esitanud Portaalis tahteavalduse laenu võtmiseks.

Investor – vähemalt 18-aastane Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kodanik või alaline elanik, või isik, kellele on välja antud nimetatud riigis kehtiv isikut tõendav dokument (pass või id-kaart), Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi registrisse kantud juriidilisest isikust Kasutaja, kes on registreerunud portaalis investori rollis ja aktsepteerinud portaali investeerimistingimused.

Pool või Pooled – Portaalihaldur, Kasutaja, Laenuvõtja või Investor.

Virtuaalkonto – Kasutaja andmeid sisaldav ja Portaalipidaja poolt hallatav Kasutaja konto Portaalis, millel kajastuvad mh Kasutaja rahaliste vahendite saldo Portaalis ja Portaali kaudu tehtud tehingute info. Virtuaalkonto kaudu määrab Investor Portaali vahendusel Kasutajatele tehtavate Laenupakkumiste tingimused.

Investeerimistingimused – Investori poolt allkirjastatud dokument, mis sisaldab Investori laenu andmise tingimusi.

Laenutaotlus – Portaalis esitatud taotlus Laenulepingu sõlmimiseks.

Laenutingimused – Poolte sõlmitud lepingute tingimused, sealhulgas maksegraafik.

Laenuleping – Üldtingimused, Laenutingimused ja Laenutaotlus.

Nõue – Investorist Kasutaja Laenulepingust tulenev nõue Laenuvõtjaga sõlmitud laenulepingu suhtes.

Müügileping – Investorist Kasutajate vahel sõlmitud leping, millega üks Kasutaja müüb osaliselt või täielikult oma Nõude edasi teisele Kasutajale.

Krediidiskoor - Portaali poolt Laenuvõtjale määratav numbrikombinatsioon, mis ilmestab Laenuvõtja varasemat maksekäitumist ja kohustuste täitmise võimekust.

ZenInvest – Portaalis asuv rakendus, mis teeb Investori määratud aja jooksul, tingimustel ning parameetritega automaatselt laenupakkumisi Laenuvõtjatele. ZenInvesti kasutamiseks tuleb Investoril eelnevalt kinnitada automaatpakkumise tingimused. ZenInvesti toimimiseks on vajalik vastava rahasumma olemasolu Investori Virtuaalkontol. ZenInvesti kasutamiseks peab Kasutaja täitma riskiprofiili küsimustiku, mille alusel annab Portaal soovitusi ZenInvesti tingimuste seadistamisel.

ZenFund – Portaali poolt hallatav fond, mille sissemaksed on kohustuslikud igale Laenusaajale Laenulepingu sõlmimisel. ZenFundi summa kajastatakse laenupakkumises ning lisatakse laenulepingu sõlmimisel Lepingutasusse. Fondi rahaliste vahendite arvelt on Portaalil õigus hüvitada Investoritele maksejõuetute Laenusaajate Laenulepingutest tulenev kahju.

2. KASUTUSTINGIMUSED

2.1. Portaalis kasutajaks registreerumisel kinnitab Kasutaja, et on tutvunud ja täielikult aru saanud ning nõustub ja kohustub täitma Üldtingimusi, mida kohaldatakse Poolte vahelistele õigussuhetele, ning on esitanud ja esitab vaid tõeseid ja täielikke andmeid.

2.2. Registreerimisel valib Kasutaja, juriidilise isiku puhul Kasutaja esindaja, endale unikaalse kasutajanime ja parooli, mille abil on Kasutajal võimalik Portaali siseneda. Juriidilisest isikust seadusliku esindaja vahetusel kohustub Kasutaja Portaalihaldurit sellest viivitamatult teavitama.

2.3. Kasutajaks registreerumisel on Portaalihalduril kohustus ja õigus nõuda Kasutajalt kinnitust isikusamasuse tuvastamise kontrollimiseks. Isikusamasuse tuvastamiseta puudub Kasutajal õigus Portaali teenuste kasutamiseks.

2.4. Iga Kasutaja saab portaalilt registreerimisjärgselt isikliku Virtuaalkonto, mis näitab Kasutaja rahaliste vahendite seisu Portaalis. Investoril on õigus teha Virtuaalkontole rahalisi sisse- ja väljamakseid. Laenuvõtjal on õigus teha Virtuaalkontole rahalisi sisse- ja väljamakseid, v.a. Virtuaalkontole tehtud ettemakse. Maksete teostamisel Virtuaalkontole kohustub Kasutaja kasutama personaalset viitenumbrit.

2.5. Kasutaja volitab Portaalihaldurit kasutama rahalisi vahendeid ainult Laenulepingu või Investeerimistingimuste täitmiseks. Investorist kasutaja poolt Portaalile üle kantud rahalised vahendid on käsundi täitmiseks üle antud vara, mida Portaalil on õigus kasutada vaid Investeerimistingimuste täitmiseks ja ei kuulu Portaali varade hulka.

2.6. Portaalihaldajal on õigus teha Kasutaja Virtuaalkontolt mahaarvamisi ja/või suurendada Kasutaja kohustusi vastavalt hinnakirjale ja Laenulepingule.

2.7. Üldtingimuste aktsepteerimisega annab Kasutaja Portaalihaldurile õiguse maha võtta Kasutaja Virtuaalkontolt hinnakirjast ja Laenulepingust tulenevad summad.

2.8. Kasutaja kohustub kasutama Portaali heauskselt täites seaduseid ja ühiskonnas üldtunnustatud kõlblusnorme, mitte kasutama Portaali mittesihipäraselt, seaduse rikkumiseks ega muul sarnasel viisil, mitte avaldama Laenulepingut ega selle tingimusi kolmandatele isikutele ning mitte muutma Portaalist saadud faile, sealhulgas lepingutingimusi, maksegraafikuid jms.

2.9. Portaali kasutamisest tekkinud tulud on Kasutaja elu- või asukohariigi maksuobjektiks ning kuuluvad deklareerimisele, nimetatud kohustuse täitmise eest kannab kohustust ja vastutust Kasutaja.

2.10. Portaal, selle sisu ja andmed, sealhulgas Laenuleping, on mõeldud ainult Kasutajatele, kellel ei ole õigust salvestada, kopeerida, muuta, üle kanda, edastada, avaldada või muul viisil kättesaadavaks teha Portaali sisu ega andmeid muul eesmärgil kui isiklikuks kasutamiseks.

2.11. Kasutaja kohustub koheselt informeerima Portaalihaldurit oma andmete muutumisest ning viivitamatult teavitama oma tuvastusandmete (pass, ID-kaart, kasutajatunnus, paroolid) kadumisest või sattumisest kolmandate isikute valdussese. Kasutaja isiklike andmete ja vahendite kadumisest või sattumisest kolmandate isikute valdusesse vastutab Kasutaja.

2.12. Investor kinnitab, et Portaalile üle kantud summad on ta saanud seaduslikul teel ning Portaali kasutamise eesmärgiks on kapitalitulu teenimine.

2.13. Laenuvõtja kinnitab, et tema Portaali kasutamise eesmärgiks on Laenulepingu sõlmimine, ta on teadlik oma sissetulekutest ja kohustustest ning arvestab laenulepingu taotlemisel, et on suuteline Laenulepingust tulenevat kohustust õigeaegselt täitma ja tema poolt Portaalihaldurile esitatud andmed on tõesed, õiged ja täielikud.

2.14. Kui Portaali ettenägematute tehniliste rikete korral võimaldab Portaal Kasutajal kasutada oma Virtuaalkontol ettenähtust enam või vähem rahalisi vahendeid, siis on Portaalihalduril õigus vastava summa ulatuses debiteerida ja krediteerida Kasutaja Virtuaalkontot taastades õige kontoseisu.

3. NÕUETE LOOVUTAMINE

3.1. Portaal võimaldab vastava tehnilise lahenduse vahendusel Investoritest Kasutajatel võõrandada Laenulepingust tulenevaid nõudeid.

3.2. Portaal võimaldab vastava tehnilise lahenduse vahendusel Investoritest Kasutajatel omandada teisele Kasutajatele kuuluvaid Laenulepingust tulenevaid nõudeid.

3.3. Investorist Kasutaja määrab võõrandatava Laenulepingust tuleneva nõude müügitingimused müügipakkumise allkirjastamisega Portaalis.

3.4. Müügipakkumises määrab Kasutaja Laenulepingust tuleneva nõude müügihinna ja müügipakkumise kehtivuse perioodi, nõustumist Laenulepingust tuleneva nõude müügiks kas osaliselt või täies ulatuses ja hinnakirjajärgsete tasudega.

3.5. Kasutajal on õigus võõrandada Laenulepingust tuleneva nõudeid investeeringu jäägilt arvestatud alla- ja juurdehindlusega, mille määra piirid seab Portaalihaldur.

3.6. Laenulepingust tuleneva nõude võõrandamise tingimuste tahteavalduse kinnitamisega Portaalis võimaldab Portaal kõigile Investorist Kasutajatele võimalust nimetatud nõuete omandamist võõrandava Investori poolt kehtestatud tingimustel.

3.7. Investorist kasutajal on õigus omandada Laenulepingust tuleneva nõude Portaali vastava tehnilise lahenduse vahendusel nõustudes müügipakkumisega oma Virtuaalkonto reserveerimata rahaliste vahendite summa ulatuses.

3.8. Laenulepingust tuleneva nõude ostuhinnaks loetakse võõrandatava Laenulepingu põhiosa jääki koos võimaliku juurde- või allahindlusega ja tehingutasudega.

3.9. Laenulepingust tuleneva nõude müügipakkumises ei avalda Portaal Kasutajatele Laenuvõtja isikuandmeid.

3.10. Laenulepingust tuleneva nõude müügitehingu kohta sõlmivad Kasutajad Portaali vahendusel Müügilepingu, mille aluseks on müügipakkumus ja nõustumine müügipakkumusega.

3.11. Müügileping loetakse sõlmituks pärast Müügilepingu kinnitamist kõigi müügitehingus osalevate Kasutajate poolt ning sõlmimise hetkel debiteeritakse koheselt ostjast Kasutaja Virtuaalkontot ning krediteeritakse müüjast Kasutaja Virtuaalkontot Müügilepingus määratud ostusumma ulatuses ning müüdud investeering või selle osa eemaldatakse müüjast Kasutaja investeerimisportfelist ning lisatakse investeeringu ostnud Kasutaja investeerimisportfelli.

3.12. Nõude omandamisel lähevad ostjast Kasutajale üle ka müüjast Kasutaja õigused laekumata ja võlgnetavatele intressidele ja viivistele. Nõude edasimüügi järel liiguvad kõik Laenuvõtja poolt tasutud ning Investoritele kuuluvad rahalised summad omandatud nõude ulatuses nõude omandanud Investori Virtuaalkontole.

3.12.1. Nõude osalise müügi korral lähevad ostjast Kasutajale üle tema poolt ostetud investeeringu summa proportsionaalsed õigused laekumata ja võlgnetavatele põhiosale, intressile ja viivistele.

3.13. Portaal ega Müügilepingus osalenud Kasutajad ei teavita Laenuvõtjat nõude edasimüügist, Portaalihaldur haldab Laenulepingut endisel viisil.

3.14. Kasutaja annab Portaalihaldurile tagasivõtmatu õiguse sõlmida lepinguid, millega muudetakse nõude aluseks olevat Laenulepingut kooskõlas kohalike regulatsioonide, tarbijakrediiti reguleerivate direktiivide, vastutustundliku laenamise eeskirjade ning turu praktikaga (sh õigus loovutada nõue inkassoettevõttele, vähendada nõuet võlahalduskulude võrra).

3.15. Laenulepingu järgse võlgnevuse korral annab Investor Portaalihaldurile õiguse sõlmida lepinguid investeeringute loovutamiseks või müügiks kolmandatele isikutele või Laenulepingu lõpetamiseks arvestades Laenuvõtja varalist seisukorda, Laenulepingust tuleneva nõude summat, võlamenetluse kulusid ja muid asjaolusid.

4. KASUTAJA STAATUSE LÕPETAMINE

4.1. Kasutaja võib lõpetada Kasutaja staatuse üksnes juhul, kui tema Portaali kaudu sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused teiste Kasutajate ja Portaalihalduri ees on täidetud, puuduvad pakkumised uute lepingute sõlmimiseks ning Kasutaja Portaali Virtuaalkonto saldo on null.

4.2. Kasutaja staatust saab Kasutaja lõpetada, edastades Portaalihaldurile e-posti teel sellekohase teate aadressil info@moneyzen.eu või kasutades selleks Portaali vastavat tehnilist lahendust.

4.3. Portaalihalduril on õigus keelduda Kasutaja õiguste andmisest põhjendusteta.

4.4. Portaalihalduril on õigus piirata või lõpetada Kasutaja Portaali kasutamisõigus põhjenduseta 2 (kahe) kuulise etteteatamisajaga. See ei lõpeta Kasutaja Laenulepingust või Investeerimislepingust tulenevaid õigusi ja/või kohustusi.

4.5. Kasutajastaatuse lõpetamise kinnituse saadab Portaalihaldur Kasutaja e-posti aadressile.

5. ISIKUANDMED

5.1. Kasutaja kohustub Portaalipidajale esitama tõeseid ja täielikud andmeid (sh dokumente, skaneeringuid), valeandmete esitamist loetakse Laenulepingu või Investeerimistingimuste rikkumiseks ja Kasutaja vastutab täies ulatuses valeandmete alusel teostatud tehingutest tekitatud kahju eest.

5.2. Kasutaja on kohustatud 7 (seitsme) päeva jooksul Portaalipidajat teavitama oma andmete muutumisest Portaali tehniliste lahenduste kaudu.

5.3. Portaalihaldur töötleb kasutajaid puudutavaid andmeid vastavalt Kliendiandmete töötlemise põhimõtetele, mida kehtestab Portaalihaldur. Kõigi tingimustega on võimalik tutvuda Portaalihalduri veebilehel.

5.4. Portaalihaldur kohustub hoidma Kasutajate andmed konfidentsiaalsetena.

5.5. Portaalihaldur ei vastuta Kasutaja esitatud andmete ja kinnituste õigsuse eest, Kasutaja Laenulepingust tulenevate kohustuste täitmise eest ja juriidilisest isikust Kasutaja esindaja esindusõiguse olemasolu eest.

5.6. Kasutajad sõlmivad Portaalis tehinguid omal nimel ja täielikult omal vastutusel olles tehingu sõlminud poolteks. Portaali lepinguvormid on Kasutajatele kasutamiseks nende omal vastutusel ja riisikol.

5.7. Portaalihalduril on õigus Laenulepingu rikkumise puhul edastada Laenuvõtja isikuandmeid võlamenetlusettevõtetele ja maksehäireregistritele eesmärgiga anda lisainformatsiooni krediidiotsuste langetamiseks. Investor annab käesolevaga Portaalihaldurile volituse Investori nimel sisestada Laenuvõtja maksehäireid Portaalihalduri äranägemisel erinevatesse maksehäirete registritesse ja sõlmima selle käsundi täitmiseks Investori nimel vajalikke lepinguid maksehäirete registreid pidavate äriühingutega.

5.8. Portaalihalduril on õigus avaldada Kasutaja isikuandmeid Portaalihalduri koostööpartneritele, kes on kinnitanud andmete kasutamise konfidentsiaalsust.

5.9. Portaalihalduril on õigus Kasutaja isikuandmete avaldamiseks Laenulepingu sõlminud Kasutajatele.

5.10. Portaalihalduril on õigus isikustada lepingute andmeid üldiste statistiliste andmete avalikuks esitamiseks.

5.11. Portaalihalduril on õigus edastada Laenuvõtja andmeid maksehäireregistrile (mh AS-ile Creditinfo Eesti) Kliendiandmete töötlemise põhimõttetes toodud alustel.

a. Maksehäireregistrile Kasutaja andmete edastamise õigus tekib, kui Laenuvõtjal on täitmata Laenulepingust tulenev rahaline kohustus.

b. Laenuvõtja andmete töötlemise tingimustest, alustest ja ulatusest saab lähemat teavet maksehäireregistri veebilehelt.

5.12. Laenuvõtja saab tema kohta maksehäireregistri poolt töödeldavate isikuandmetega tutvuda maksehäireregistri veebilehel.

5.13. Laenuvõtja õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega on toodud Kliendiandmete töötlemise põhimõttetes.

5.14. Üldtingimuste allkirjastamisega annab Laenuvõtja Portaalihaldurile õiguse Laenuvõtja isikuandmetele, välja arvatud delikaatsetele isikuandmetele, juurdepääsuks Laenuvõtja isikuandmete kontrollimise eesmärgil isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärusele kohaselt peetavale Isikut tõendavate dokumentide andmekogule.

6. LAENULEPING

6.1. Laenulepingu valuuta on euro, milles laen väljastatakse ja tagasi makstakse.

6.2. Investori poolt allkirjastatud Üldtingimuste ja Investeerimistingimuste alusel teeb Portaalihaldur pakkumisi Laenuvõtjatele.

6.3. Laenuvõtja täidab Laenutaotluse ja edastab Portaalihaldurile oma 6 kuu pangaväljavõtted kõikidest pankadest, kus Laenuvõtja omab kontot.

6.4. Laenuvõtja allkirjastab Üldtingimused ning Portaalihalduri poolt pakutud Laenutingimused avaldades tahet Laenulepingu sõlmimiseks.

6.5. Laenuleping koostatakse Laenuvõtja poolt kinnitatud tingimustel.

6.6. Laenulepingus sisalduvad järgmised andmed:

Laenuvõtja nimi ja isikukood, elukoha aadress, laenusumma põhiosa ja intressimäär, krediidi kulukuse määr, kõik laenuga seotud kulud, laenu tagasimaksete kogusumma, laenulepingu periood, tagasimaksegraafik, laenutingimuste kinnitamise kuupäev ja kellaaeg, hinnakiri.

6.7. Laenuvõtja poolt Üldtingimuste ja Laenutingimuste kinnitamist loetakse Laenulepingu sõlmimiseks.

6.8. Laenulepingu sõlmimise järel kannab Portaalihaldur Investori Virtuaalkontolt laenusumma Laenuvõtja Virtuaalkontole Portaalis. Sellega loetakse Laenulepingust tulenevad kohustused Investori poolt täidetuks ja laenusumma Laenuvõtjale üleantuks.

6.9. Laenuvõtjal on õigus kanda laenusumma Virtuaalkontolt isiklikule pangakontole ja kasutada seda laenutaotluses esitatud eesmärgil.

6.10. Laenuvõtja kohustub kasutama laenusummat enda nimetatud sihtotstarbel ning mitte kasutama laenusummat tervikuna või osaliselt seadusega keelatud tegevusteks. Laenukohustuste refinantseerimise korral kohustub Laenuvõtja edastama Portaalihaldurile meilile info@moneyzen.eu laenukohustuste refinantseerimist tõendava digitaalselt allkirjastatud pangaväljavõtte 3 päeva jooksul Laenulepingu sõlmimisest Portaaliga, Portaalihalduri nõudel kohustub Laenuvõtja edastama vastavate krediidiandjate või -vahendajate kinnitused tema ees laenukohustuste puudumise kohta. Kohustuse täitmatajätmisel on Portaalihalduril õigus Laenuleping erakorraliselt üles öelda ning nõuda hinnakirjajärgset tasu.

6.11. Portaalihalduril on õigus loovutada Laenulepingust tulenev nõue kolmandale isikule vastavalt Laenulepingule või Investeerimistingimustele.

6.12. Portaalihalduril on õigus nõuda Laenulepingu täitmiseks Laenuvõtjalt lisatagatisi.

6.13. Laenuvõtjal on õigus Laenulepingust taganeda 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul Laenulepingu sõlmimise kuupäevast edastades e-posti aadressile info@moneyzen.eu või kasutades Portaalis vastavat lahendust.

6.14. Laenulepingust taganemisel on Laenuvõtja kohustatud kandma 30 (kolmekümne) päeva jooksul Laenulepingust taganemisest Virtuaalkontole Laenulepingu põhiosa ja intressisumma, mida on arvestatud Laenulepingus nimetatud intressimäärale laenusumma põhiosalt väljamaksmise kuupäevast kuni tagasimakse kuupäevani.

6.15. Kui Laenuvõtja ei täida lepingu taganemiseks kokku lepitud tingimusi tähtaegselt ja täies ulatuses, siis loetakse, et Laenulepingust taganemist ei ole toimunud ning tasumine toimub Laenulepingus nimetatud maksegraafiku alusel.

7. LAENUSUMMA TAGASTAMINE

7.1. Laenuvõtja kohustub tasuma Laenulepingu tagasimaksed vastavalt Laenulepingule.

7.2. Laenuvõtja kohustub tagama Virtuaalkontol sellise summa olemasolu, mis võimaldab täita Laenulepingus sätestatud tingimusi tähtaegselt.

7.3. Laenuvõtja maksegraafiku järgne osamakse debiteeritakse Laenuvõtja isiklikult Virtuaalkontolt Portaalihalduri poolt automaatselt ja edastatakse Laenulepingut finantseerinud Investori Virtuaalkontole.

7.4. Juhul kui Laenuvõtja Virtuaalkontolt olevast summast ei piisa Kasutaja kohustuse täielikuks tasumiseks, siis jagatakse Laenuvõtja Virtuaalkontolt debiteeritud summa Laenulepingut finantseerinud Investorite vahel proportsionaalselt sissenõutava osa suurusega.

8. INTRESS

8.1. Intressimäär fikseeritakse Laenulepingus. Intressi arvestatakse Laenulepingus nimetatud intressimäära abil tagastamata laenusummalt.

8.2. Intressi arvestuse aluseks on 360-päevane aasta.

8.3. Viivise arvestamise aluseks on Laenuleping ning viivist arvestatakse maksetähtaja ületamise päevast tähtaegselt tasumata võlgnevuse alusel.

9. LAENULEPINGU KEHTIVUS

9.1. Kui Laenuvõtja on täitnud kõik Laenulepingust tulenevad kohustused, siis loetakse Laenuleping lõppenuks.

9.2. Laenulepingu ennetähtaegne ülesütlemine ei vabasta Laenuvõtjat Laenulepingust tulenevate kohustuste täitmise eest.

10. LAENULEPINGU ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE

10.1. Laenuvõtjal on õigus laenusumma ennetähtaegselt tagastada Laenulepingus sätestatud tingimustel esitades selleks vastavasisulise avalduse Portaalis.

10.2. Laenulepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks peab Laenuvõtja isiklikul Virtuaalkonto rahaliste vahendite jääk Lepingu lõpetamise kuupäevaks olema vähemalt võrdne Laenulepingu põhisummajäägi, kogunenud intressi, viiviste ja teenustasude kogusummaga.

10.3. Juhul kui ennetähtaegse tagastamise tahteavalduse esitamisel ja tingimustega nõustumise järel ei täida Laenuvõtja ennetähtaegse tagastamise tingimusi, siis Laenulepingut ennetähtaegselt lõpetatud ei ole.

10.4. Juhul, kui Laenuvõtja ei ole Portaalihaldurile eelnimetatud tahteavaldust esitanud, siis loetakse Laenuvõtja Virtuaalkontole kantud ennetähtaegsed tagasimaksed või enammakstud summad ettemaksuks või Laenuvõtja mistahes muu oleva ja sissenõutavaks muutunud kohustuse katteks.

11. KÄITUMINE HILINEMISE JA MAKSEHÄIRE KORRAL

11.1. Üldtingimuste allkirjastamisega annab Investor Portaalihaldurile tagasivõtmatu ja tähtajatu käsundi, mille kohaselt on Portaalihalduril õigus Kasutajate võlgnevusi menetleda.

11.2. Portaalihalduril on õigus meenutada Laenuvõtjale tähtaegselt tasumata kohustustest edastades talle tasulisi võlamenetlusteateid ja teostades võlamenetlustoiminguid.

11.2.1. Portaalihalduril on õigus võlamenetlustoimingute seadusjärgsetele ja hinnakirjas nimetatud tasudele.

11.3. Võlgade menetlemise käigus on Portaalihalduril õigus ühepoolselt muuta Laenulepingu tingimusi ja Laenuleping erakorraliselt üles öelda, esitada kohtusse omal nimel nõudeid ja anda kohtulahendeid sundtäitmisele parimal võimalikul moel.

11.4. Laenuvõtja on mittetähtaegse kohustuse täitmise korral kohustatud tasuma Laenulepingust ja Portaali hinnakirjajärgsed kulud ja teenustasud, sealhulgas kõik õigusabi, võlamenetluse,kohtumenetluse kulud ja trahvid.

11.5. Hilinemisega laekunud summadest kasutatakse esmalt Portaalihalduri poolt võla sissenõudmiseks tehtud kulud (võlamenetlus- ja kohtumenetluse kulud ja menetlustrahvid), seejärel laenusumma põhiosa, intressid, seejärel haldustasu ning ülejäänud lepingust tulenevad rahalised kohustused, s.h. viivis ja trahv. Mitme kohustuste olemasolul tasutakse kohustused sissenõutavaks muutumise järjekorras.

11.6. Laenuvõtja poolt kolme järjestikuse maksegraafiku makse täielikul või osalisel täitmatajätmisel läheb Laenulepingust tulenev nõudeõigus üle Portaalihaldurile õigusega nõuet edasi loovutada ja Portaalihalduri Laenulepingu ülesütlemise teate alusel muutuvad kõik Laenulepingust tulenevad nõuded koheselt sissenõutavaks (erakorraline ülesütlemine). Nõude loovutamise eesmärgiks on Investori nõude sissenõudmine, mille tulemusel laekunud summad kantakse Investori Virtuaalkontole.

11.7. Portaalihaldur ei vastuta Kasutaja kohustuse täitmata jätmise eest. Investor nõustub ja kinnitab, et võib Portaali vahendusel finantseeritud laenulepingute alusel paigutatud rahalised vahendid osaliselt või täielikult kaotada kui Laenuvõtja jätab täitmata Laenulepingust tulenevad rahalised kohustused.

12. TINGIMUSTE MUUTMINE

12.1. Portaalil on õigus ühepoolselt muuta Üldtingimusi, millest Kasutajat teavitatakse e-kirjaga või Portaalis.

12.2. Üldtingimuste muutmine jõustub 1 (ühe) kuu möödumisel teate avaldamisest Portaalis või Kasutaja poolt üldtingimuste aktsepteerimisega.

12.3. Muudatuste mitteaktsepteerimisel on Kasutajal õigus leping lõpetada enne muudatuste jõustumist.

13. LÕPPSÄTTED

13.1. Kasutajal on õigus esitada kaebusi vastavalt kaebuste lahendamise korrale.

13.2. Üldtingimuste ja muude Poolte vahel sõlmitud lepingutega reguleerimata küsimustes kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

13.3. Erimeelsuste lahendamiseks kasutatakse läbirääkimisi, mille lähtumisel lahendatakse vaidlused vastavalt Eesti seadustele ning Poolte kokkulepetele.

13.4. Juhul, kui lepingu sõlmimise ajal oli kasutaja elukoht, asu- või tegevuskoht Eestis, kuid pärast lepingu sõlmimist kasutaja asub elama välisriiki või viib sinna üle oma tegevuskoha või asukoha või kui tema tegevus-, elu- või asukoht ei ole hagi esitamise ajal teada, kohaldub lepingust tulenevatele suhetele Eesti Vabariigi õigus ja vaidlusküsimused lahendatakse Harju Maakohtus.

13.5. Leping on koostatud eesti keeles. Lepingu ingliskeelne või venekeelne tekst on tõlge ning lepingu sisu tõlgendamisel lähtutakse eestikeelsest tekstist.

Üldtingimused kinnitatud 27.08.2021

Moneyzen OÜ, reg. kood 12541882
Aаdress: https://moneyzen.eu/et/pages/contact
Telefon: + 372 58 855 553

Privaatsustingimused

MoneyZen OÜ lähtub klientide andmete hoidmisel kõikidest siseriiklikes ja Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud reeglitest ning heast tavast. Kogu klientide poolt esitatud ning MoneyZen OÜ poolt kogutud teave, mis on vajalik laenutaotluste läbivaatamiseks ning laenuotsuste tegemiseks, on konfidentsiaalne ning kättesaadava ainult neile MoneyZen OÜ töötajatele, kes vajavad seda informatsiooni oma töökohustuste täitmiseks. MoneyZen OÜ ei jaga oma klientide andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusest ja klientidega sõlmitud lepingutest tulenevatel juhtudel.

MoneyZen OÜ kliendiandmete andmebaas ei ole ligipääsetav kolmandate isikute poolt, andmebaasi saavad kasutada ainult MoneyZen OÜ töötajad oma töökohustuste täitmiseks ning MoneyZen OÜ kliendid üldtingimustes määratud mahus.

Küpsised

MoneyZen OÜ kasutab oma kodulehel küpsiseid ainult selleks, et kodulehe kasutamine oleks lihtne ja mugav. Küpsised on vajalikud selleks, et tuvastada kodulehte külastav isik, et salvestada kodulehe kasutaja eelistused ning koguda teavet selle kohta, kuidas külastaja kodulehte kasutab ja seal liigub. Küpsiseid kasutatakse ka kodulehe parandamiseks ning kampaaniate efektiivsuse mõõtmiseks, samuti kodulehe kasutajate käitumise kohta info kogumiseks.

Kõik küpsiste abil kogutud informatsioon on anonüümne ning ei ole seostatav konkreetse isikuga. Kui te soovite muuta küpsiste kasutamist, siis palun tutvuge oma veebibrauseri kasutusjuhisega ning käituge vastavalt sealt saadud informatsioonile.

Kliendi kaebuse menetlemise kord

Käesoleva kliendi kaebuste menetlemise korra eesmärgiks on teavitada kasutajaid sellest, millises vormis ja sisuga ning milliseid suhtluskanaleid kasutades saab kasutaja MoneyZen OÜ (edaspidi MoneyZen) tegevuse või tegevusetuse peale kaebuse esitada, millal ja kuidas MoneyZen kasutaja kaebust menetleb ning millistele järelevalveasutustele, kohtueelsetele menetlejatele ja kohtutele võib kasutaja esitada erapooletu seisukoha saamiseks MoneyZeni tegevuse või tegevusetuse peale kaebuse.

Täiendavate küsimuste korral palun pöördu MoneyZen klienditoe poole (telefon: + 372 58 855 553; e-post: info@moneyzen.eu) või kontorisse (aadress: https://moneyzen.eu/et/pages/contact).

1. KAEBUSE ESITAMISE VIIS JA KAEBUSELE ESITATAVAD NÕUDED

1.1. Kasutajal on õigus esitada MoneyZenile kaebus tema poolt valitud vormis ja suhtluskanali kaudu. MoneyZeni kontaktandmed on järgmised:

1.2. Kasutaja on kohustatud kaebuse esitamisel välja tooma:

 • kaebuse esitaja isiku- ja kontaktandmed, s.o ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumisel sünniaja ja -koha, elukoha aadressi, telefoninumbri ning (olemasolul) e-posti aadressi;
 • kaebuse esitamise kuupäeva;
 • kaebuse aluseks olevad faktilised asjaolud, sh viite lepingule, mille alusel või millega seonduvalt kaebus esitatakse;
 • kaebuse põhjendused; ning MoneyZenile esitatava nõude või taotluse. Lisaks on klient kohustatud koos kaebusega esitama MoneyZenile ka dokumendid, millele kaebuses tuginetakse, kui need ei ole MoneyZenile vabalt kättesaadavad.

2. KAEBUSE MENETLEMINE

2.1. Kaebuse saamisel teavitatakse kasutajat kaebuse menetlusse võtmisest ning menetlemise tähtaegadest või kaebuse menetlusse võtmisest keeldumisest ning selle põhjendusest. Kaebuse menetlusse võtmisest keeldumisest ning selle põhjustest või kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebuse menetlusse võtmisest ning selle menetlemise tähtaegadest teavitatakse klienti kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

2.2. Suuline kaebus lahendatakse võimalusel koheselt suuliselt. Kui suulist kaebust ei saa koheselt suuliselt rahuldada, sest see vajab põhjalikumat analüüsi või asjaolude põhjalikumat tuvastamist, on MoneyZenil õigus nõuda kaebuse esitamist kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

2.3. Kui kasutaja kaebus ei vasta käesoleva korra punktis 1.2 esitatud nõuetele või kui kaebuse õigeks lahendamiseks on vaja tutvuda täiendavate andmete või dokumentidega, on MoneyZenil õigus nõuda kasutajalt puuduolevate või täiendavate andmete või dokumentide esitamist.

2.4. MoneyZen lahendab kaebuse hiljemalt 15 päeva jooksul selle saamisest. Kui kaebust ei ole võimalik nimetatud aja jooksul lahendada, teavitab MoneyZen kasutajat selle põhjustest ja uuest vastamise tähtajast. Kui kaebus esitati kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, esitab MoneyZen vastava teavituse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

2.5. MoneyZen vastab kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, v.a kui kaebus on suuline ning klient nõustub MoneyZen suulise vastusega. Kui kaebus jääb osaliselt või täielikult rahuldamata, esitab MoneyZen oma kirjalikus vastuses selle põhjendused.

2.6. Kaebuse rahuldamisel taastab MoneyZen viivituseta kliendi rikutud õigused või pakub kliendile muu lahenduse.

3. JÄRELEVALVEASUTUSED, KOHTUEELSED MENETLEJAD, KOHUS

Kui kaebuse menetlemise lõpptulemusena jäävad kasutaja ja MoneyZen eriarvamustele või ei jõua kompromissini, on kliendil õigus pöörduda täiendava sõltumatu hinnangu saamiseks või vaidluse lahendamiseks järgmiste järelevalveasutuste või kohtueelsete institutsioonide (järgnev nimekiri ei ole täielik) poole. Samuti on kliendil õigus esitada MoneyZeni vastu nõue kohtusse.

Finantsinspektsioon: postiaadress: Sakala 4; 15030 Tallinn; kontakttelefon: 668 0500; e-post: info@fi.ee; veebileht: www.fi.ee.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet: posti aadress: Endla 10a Tallinn; kontakttelefon: 620 1707; e-post: info@ttja.ee; veebileht: www.ttja.ee. Kui kaebuse esitaja on tarbija, võib ta oma rikutud õiguste või kahjustatud huvide kaitseks esitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet i kaudu tarbijakaebuste lahendamise komisjonile.

Andmekaitse Inspektsioon: posti aadress: Tatari 39, Tallinn 10134; kontakttelefon: 627 4135; e-post: info@aki.ee; veebileht: www.aki.ee

Kohus (vastavalt kohtualluvusele): lisainfo: www.kohus.ee.

Infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise kinnitused

MoneyZenil on kohustus kohaldaävda Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust ja teostada vastavalt rahandusministri määrusele infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamist ja kontrolli.

Kinnitus eesti residendist kasutajalt

Eesti resindendina ja/või juriidilise isiku seaduslik esindajana kinnitan, et

 1. isikusamasuse tuvastamisel ja kontrollil infotehnoloogiliste vahendite abil kohaldatakse mulle ja MoneyZenile rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 31 nimetatud kohustusi ja õiguseid;
 2. olen nõus läbiviidavate protseduuride käigus isikuandmete töötlemisega ja nende salvestamisega;
 3. sooritan MoneyZeni kasutajana toimingud isiklikult;
 4. MoneyZeni taotluses, ankeetküsitluses ja intervjuu käigus esitatud andmed on õiged ja täielikud ning ma olen teadlik tagajärgedest, mis kaasnevad ärisuhte loomisel väära, eksitava või puuduliku teabe esitamisega;
 5. täidan MoneyZen kehtestatud ärisuhte loomiseks ning tehingu tegemiseks vajalikke tingimusi;
 6. isikusamasuse tuvastamine ei kohusta MoneyZeni ärisuhet looma ega teenuse kättesaadavust tagama;
 7. isikusamasuse tuvastamine ja kontrollimine infotehnoloogiliste vahendite abil loetakse ebaõnnestunuks kui:
  1. olen tahtlikult esitanud andmeid, mis
   • ei vasta isikut tõendavate dokumentide andmekogusse kantud isiku tuvastamise andmetele või
   • ei lange kokku muude protseduuridega saadud info või andmetega
  2. isikusamasuse tuvastamise, ankeetküsitluse või intervjuu käigus sessioon aegub või sünkroniseeritud heli ja kujutist edastav infovoog ei võimalda digitaalset isikut tuvastamist ja digitaalset allkirjastamist
  3. infotehnoloogiliste vahendite abil teostatud isikutuvastuse salvestis ei ole selge, kvaliteetse, salvestatava ja taasesitatavas sünkroniseeritud heli ja kujutisega, mis oleks piisav edastatud andmete üheselt ja usaldusväärtselt arusaamisest
  4. kui ma pole end MoneyZen määratud infosüsteemi sisenedes tuvastanud ja kinnitanud ärisuhte loomisel MoneyZen veebilehel või infosüsteemis teabega infotehnoloogiliste vahendite kasutamise nõuete ja tingimustega tutvumise kohta ja nõustunud infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise tingimustega
  5. keeldun MoneyZen juhiste täitmisest isikutuvastamisel isiku näo ja dokumendi kadreerimise nõuetele salvestisele
  6. kui kasutan MoneyZeni loata teise isiku abi isikusamasuse tuvastamisel
  7. kui MoneyZen tuvastab asjaolu, mis viitavad rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlusele

Kinnitus e-residendist kasutajalt

Eesti e-residendina ja/või juriidilise isiku seadusliku esindajana kinnitan, et

 1. isikusamasuse tuvastamisel ja kontrollil infotehnoloogiliste vahendite abil kohaldatakse mulle ja MoneyZenile rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 31 nimetatud kohustusi ja õiguseid;
 2. olen nõus läbiviidavate protseduuride käigus isikuandmete töötlemisega ja nende salvestamisega;
 3. sooritan MoneyZeni kasutajana toimingud isiklikult;
 4. MoneyZeni taotluses, ankeetküsitluses ja intervjuu käigus esitatud andmed on õiged ja täielikud ning ma olen teadlik tagajärgedest, mis kaasnevad ärisuhte loomisel väära, eksitava või puuduliku teabe esitamisega;
 5. täidan MoneyZen kehtestatud ärisuhte loomiseks ning tehingu tegemiseks vajalikke tingimusi;
 6. nõustun Eesti õigusnormide kohaldamisega, kinnitades seda digitaalallkirjaga;
 7. näitan kaamera ees MoneyZenil esindajale välisriigi poolt välja antud kehtiva reisidokumendi isikuandmete lehekülge;
 8. isikusamasuse tuvastamine ei kohusta MoneyZeni ärisuhet looma ega teenuse kättesaadavust tagama;
 9. isikusamasuse tuvastamine ja kontrollimine infotehnoloogiliste vahendite abil loetakse ebaõnnestunuks kui:
  1. olen tahtlikult esitanud andmeid, mis
   • ei vasta isikut tõendavate dokumentide andmekogusse kantud isiku tuvastamise andmetele või
   • ei lange kokku muude protseduuridega saadud info või andmetega
  2. isikusamasuse tuvastamise, ankeetküsitluse või intervjuu käigus sessioon aegub või sünkroniseeritud heli ja kujutist edastav infovoog ei võimalda digitaalset isikut tuvastamist ja digitaalset allkirjastamist
  3. infotehnoloogiliste vahendite abil teostatud isikutuvastuse salvestis ei ole selge, kvaliteetse, salvestatava ja taasesitatavas sünkroniseeritud heli ja kujutisega, mis oleks piisav edastatud andmete üheselt ja usaldusväärtselt arusaamisest
  4. kui ma pole end MoneyZen määratud infosüsteemi sisenedes tuvastanud ja kinnitanud ärisuhte loomisel MoneyZen veebilehel või infosüsteemis teabega infotehnoloogiliste vahendite kasutamise nõuete ja tingimustega tutvumise kohta ja nõustunud infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise tingimustega
  5. keeldun MoneyZen juhiste täitmisest isikutuvastamisel isiku näo ja dokumendi kadreerimise nõuetele salvestisele
  6. kui kasutan MoneyZeni loata teise isiku abi isikusamasuse tuvastamisel
  7. kui MoneyZen tuvastab asjaolu, mis viitavad rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlusele