Võlamenetlus MoneyZenis

Palusime MoneyZeni investoritelt tagasisidet teenuste kohta. Kogunenud vastuste ja personaalsete arutelude põhjal ilmnes, et investorid soovivad saada veidi põhjalikumat ülevaadet MoneyZeni võlamenetlusest. Sestap püüangi alljärgnevalt MoneyZeni võlamenetlusprotsessi ja selle hetkeseisu üksikasjalikumalt avada.

Oleme MoneyZenis otsustanud olla oma krediidipoliitikalt konservatiivsed. See tähendab seda, et me sõelume laenutaotluste hulgast välja need laenajad, kellel on tõenäosus makseraskustesse sattumiseks võimalikult väike. MoneyZeni laenudest finantseerib siiani väga suure osa ettevõtte asutaja ja omanik ning ainuüksi see fakt peaks investoritele andma täiendava kindluse väljastatavate laenude kvaliteedi suhtes.

 

Vaatamata põhjalikule hindamisele esineb ka MoneyZenil aeg-ajalt võlglasi, kes oma laenukohustusi tähtaegselt ei täida

Laenutaotluse hindamise ajal võib laenaja võimekus laene teenindada olla suurepärane, kuid töö kaotamisel või ootamatu terviserikke korral, võib paratamatult tekkida probleeme kohustuste õigeaegse täitmisega. MoneyZen lubab makseraskustesse sattunud laenajatel taotleda kuni 6 kuu pikkust maksepuhkust, kui puuduvad laenumaksete võlgnevused. Maksepuhkuse ajaks peatub laenu põhiosamaksete tasumise kohustus, kuid laenu intressi- ja haldustasu makseid tuleb laenajal siiski edasi maksta. Laenulepingu kestus pikeneb maksepuhkusel oldud aja võrra.

Statistiliselt (postituse avaldamise seisuga) on kõigist MoneyZeni väljastatud laenudest võlamenetluses (staatuses „Legal Action“ või „Debt Collection“) hetkel 13,7%. MoneyZen teostab võlamenetluse protsessi iseseisvalt, kasutades vajadusel täiendavat õigusabi teenust.  MoneyZen kannab kohtumenetluse alustamisega seotud kulud omavahendite arvelt.

Kui laenaja ei täida oma kohustusi, rakendab MoneyZen võlamenetlustoiminguid

Rääkides võlamenetluse protsessist veidi lähemalt, siis MoneyZen edastab igale laenajale teavitusi lähenevatest ja saabunud laenulepingu tagasimakse päevadest. Teavituse eesmärk on vältida olukorda, mil laenaja unustab oma laenu tagasimakse. Edasise võlamenetluse protsessi oleme kuni laenulepingu ülesütlemiseni jaganud etappideks vastavalt sellele, kui kaugel on laenaja nn „Zen”-staatusest. Laenulepingut, mille puhul laenaja on täitnud kõik laenulepingust tulenevad kohustused tähtaegselt, kajastab MoneyZen staatuses „Zen”. Number Zen-i järel, näiteks „-1” (miinus 1) ilmestab aga osamaksete arvu, mis lahutab laenulepingut Zen-olekust. Võlglast teavitatakse meili, sõnumi, kirja ja telefonikõne vahendusel tekkinud võlgnevusest ning suhtluse eesmärgiks on tagada võlgnevuse tasumine.

Võlgnevuses laenulepingute staatustest esimesed kolm tähistavad hilinevaid makseid:

Zen-1 – laenulepingu alusel on tähtaegselt tasumata 1 osamakse (k.a. osaliselt)

Zen-2 – laenulepingu alusel on tähtaegselt tasumata 2 osamakset (k.a. osaliselt)

Zen-3 – laenulepingu alusel on tähtaegselt tasumata 3 osamakset (k.a. osaliselt)

Võlgnevuse „Zen-4” olekusse jõudmisel saadab MoneyZen järgmise võlamenetlustoiminguna võlglasele hoiatuse maksehäire registreerimiseks. Kirja edastab Krediidiinfo ja kui võlglane ei asu seitsme päeva jooksul kohustust täitma, siis registreeritakse avalik maksehäire. Maksehäire registreerimise järel teeb MoneyZen võlglasele hoiatuse laenulepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks ja kui võlglasega ei õnnestu ühendust saada ja ta ei asu oma võlgnevust vähendama, siis MoneyZen lõpetab laenulepingu.

Ennetähtaegse lõpetamise järel muutub võlgnevuses laenulepingu laenustaatuseks „Debt Collection” (ingl k võlamenetlus). Selles olekus laenulepingute puhul valmistatakse ette kohtumenetluse dokumendid. Aeg-ajalt õnnestub saavutada võlgnikuga kokkulepe võlgnevuse tasumiseks täiendava maksegraafiku alusel pärast lepingu lõpetamist ning enne kohtusse hagi esitamist. Laenustaatus „Debt Collection“ sisaldab ka selliseid maksegraafiku järgselt tasutavaid laenulepinguid.

Kohtusse hagiavalduse esitamise kuupäeval omistatakse laenulepingule staatus „Legal Action” (ingl k kohtumenetlus). Hagiavalduse läbivaatamine on seni võtnud kohtus aega keskmiselt ligikaudu 2 kuud, mille tulemusel langetab kohus kohtuotsuse. Siiani on kõik MoneyZeni hagid, mis on menetlusse võetud, rahuldatud. Kohtuotsuse edastab MoneyZen kohtutäiturile, kelle ülesanne on võlglaselt otsuse alusel võlg kätte saada.

Kohtutäituri tegevuse tulemusel on võimalik:

1. Võlglase vara arestida ja teha sellest kinnipidamisi

2. Sõlmida võlglasega täiendav maksegraafik

Hetke seisuga on enam kui poolte kohtutäiturile edastatud kohtuotsuste alusel hakanud täituri vahendusel laekuma investoritele tagasimakseid.

MoneyZeni investorid teenivad intressitulu ka nende laenude pealt mis on staatuses „Zen-1 kuni Zen-4“. Laenudelt, mis on jõudnud staatusesse „Legal Action“, teenivad investorid aga viiviseid. Viiviste määr on võrdne intressimääraga. Samas ei tohi vastavalt seadusele viiviste kogusumma ületada nõude põhisummat. Kuna kohtumenetluses otsustab muuhulgas ka viiviste suuruse kohus, siis võib aeg-ajalt tulla ette ka viiviste summa vähendamist.

Loomulikult tekib küsimus, miks ei võiks MoneyZen müüa viivislaenud valitud partnerile ning tagastada investorile mingi kindla osa laenu põhiosast nagu seda teevad mitmed konkurendid. Ühelt poolt lihtsustaks see kindlasti ülevaadet investori portfellist ja vähendaks teadmatust laenude taastumise, tagasivõitmise tõenäosuse ja sellega kaasneva ajakulu suhtes. Teiselt poolt kaotaksid investorid sellega arvestatava osa oma investeeringutest, mida on võimalik võlamenetluse abil tagasi võita, rääkimata viivistest, mida taastuvate laenude puhul teenitakse.

Usume, et põhjalik eeltöö laenude väljastamisel teeb ka võlamenetluses olevate laenude tagasivõitmise tõenäolisemaks. Näiteks reeglina küsib MoneyZen üle 5 000 euro suuruste laenulepingute puhul käendust ning teeb ka käendajale põhjaliku hindamise. Sellise laenu võlamenetluse protsess on küll aeganõudev, kuid taastumise tõenäosus on üpris suur.

Hetkel on MoneyZen lootusetult tagastamatuks hinnanud ja võlamenetluse lõpetanud kokku 3 laenulepingul. Kokku on MoneyZen väljastanud üle 800 laenulepingu.

 

Tänan Sind usalduse eest!

Mati Simm
Taotle laenu